Strona główna Oblicz składkę Wiedza Pomoc

Wypełniłeś już kiedyś formularz?

Wróć do wybranej konfiguracji za pomocą kodu porównania.

Wpisz kod porównania

Wystarczy, że raz wypełnisz dane w naszych formularzach. Po wygenerowaniu propozycji ubezpieczycieli masz możliwość powrotu do nich - za pomocą kodu porównania.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies.
Chcielibyśmy poprosić Cię o zgodę na ich przechowywanie na Twoim urządzeniu. Nie uruchomimy opcjonalnych plików cookie, zanim ich nie włączysz. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej w jaki sposób działają pliki cookie, odwiedź naszą stronę z Polityką prywatności

Polityka prywatności

W ramach serwisu VOLETO, przetwarzamy dane osobowe zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  1. Co oznaczają pojęcia użyte w Polityce prywatności?

BLAMI – oznacza BLAMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Brukowej 16/102, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000680716, NIP: 9471990610, REGON: 367406752, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 zł.

Dane osobowe – zgodnie z RODO, pojęcie to oznacza wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Kod Aztec – oznacza kod służący do automatycznego odczytu danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Konsultant – oznacza przedstawiciela BLAMI uprawnionego, w imieniu i na rzecz BLAMI, do prowadzenia rozmów z Użytkownikami, w tym odbierania od nich oświadczeń związanych z przygotowaniem Ofert ubezpieczeniowych oraz przeprowadzania procesu zawarcia Umowy ubezpieczenia.

Polityka prywatności – niniejszy dokument.

Przetwarzanie – zgodnie z RODO, pojęcie to oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Regulamin – oznacza Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu www.voleto.pl.

RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis – oznacza serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.voleto.pl, za pośrednictwem, którego BLAMI świadczy Usługi określone w Regulaminie.

Ubezpieczający – oznacza Użytkownika, który zawiera Umowę ubezpieczenia z Ubezpieczycielem na zasadach określonych w Regulaminie.

Ubezpieczony – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, na rzecz, której zawierana jest Umowa ubezpieczenia na zasadach określonych w Regulaminie.

Ubezpieczyciel – oznacza podmiot, z którym współpracuje BLAMI i który prowadzi działalność w zakresie ubezpieczeń osobowych lub majątkowych, na podstawie posiadanych zezwoleń, określonych przepisami prawa.

Umowa ubezpieczenia - oznacza umowę ubezpieczenia zawieraną na zasadach określonych w Regulaminie, na podstawie której Ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a Ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Użytkownik - oznacza każdą osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z usług określonych w Regulaminie. W niniejszej Polityce prywatności użyto również nazw usług, które zostały zdefiniowane w Regulaminie.

  1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

W zakresie określonym w niniejszej Polityce Prywatności, administratorem Twoich danych osobowych jest BLAMI sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Brukowej 16/102, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000680716, NIP: 9471990610, REGON: 367406752, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 zł

Możesz skontaktować się z BLAMI:

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się również z naszym Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość e-mail na adres: ….

Jeżeli dokonałeś zakupu ubezpieczenia, to administratorem Twoich danych osobowych jest również Ubezpieczyciel, z którym zawarłeś Umowę ubezpieczenia.

W przypadku wyboru płatności składki ubezpieczeniowej za pośrednictwem operatora płatności, to administratorem Twoich danych osobowych jest operator płatności.

  1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Porównywarka Ofert Ubezpieczeniowych

W tym przypadku rodzaj przetwarzanych przez nas danych osobowych zależy od rodzaju wybranego przez Ciebie ubezpieczenia (np. ubezpieczenia OC lub AC pojazdu, ubezpieczenia OC domu, ubezpieczenia NNW, ubezpieczenia turystycznego).

Przetwarzamy dane osobowe, które udostępniłeś w naszym Serwisie, tj. dane osobowe, które dotyczą podmiotu ubezpieczenia (Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego), a także dane osobowe współwłaścicieli, jeśli przedmiotem ubezpieczenia jest rzecz będąca współwłasnością oraz przedmiotu ubezpieczenia, jeżeli jest nim rzecz ruchoma lub nieruchomość.

Dane mogły zostać przez Ciebie udostępnione za pośrednictwem formularza, a w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych – również poprzez sczytanie tych danych z dowodu rejestracyjnego pojazdu mechanicznego, na podstawie udostępnionego przez Ciebie Kodu Aztec.
Z kolei w przypadku ubezpieczenia turystycznego, będziemy przetwarzać również dane osobowe dotyczące Twojego stanu zdrowia, jeśli udostępnisz je w naszym formularzu.

Będziemy też przetwarzać indywidualny kod, który pozwala na ponowne wyświetlenie (odtworzenie) Ofert ubezpieczeniowych, które przedstawimy w Porównywarce Ofert Ubezpieczeniowych, bez konieczności ponownego udostępniania przez Ciebie danych, na podstawie których Oferty ubezpieczeniowe zostały uprzednio wygenerowane.
Udostępnienie danych osobowych w formularzu jest całkowicie dobrowolne. Uzupełniając formularz, możesz również podać niepełne dane osobowe, jednakże w przypadku wyboru Oferty ubezpieczeniowej, uzupełnienie pozostałych danych i informacji może być wymagane na etapie zawarcia Umowy ubezpieczenia. Nieuzupełnienie powyższych danych może też skutkować brakiem możliwości zawarcia Umowy ubezpieczenia.

Podanie przez Ciebie niepełnych danych osobowych, w zależności od rodzaju ubezpieczenia oraz rodzaju i zakresu pominiętych danych osobowych może również uniemożliwić przygotowanie Ofert ubezpieczeniowych przez Ubezpieczycieli i przedstawienie ich Porównywarce Ofert Ubezpieczeniowych w Serwisie. Ponadto, przedstawienie przez Ciebie niepełnych danych, w zależności od rodzaju ubezpieczenia może spowodować, iż ostateczna Oferta ubezpieczeniowa Ubezpieczyciela będzie odbiegała od tej zaprezentowanej w Porównywarce Ofert Ubezpieczeniowych w Serwisie.

Dane osobowe udostępnione przez Ciebie za pośrednictwem formularza będą przetwarzane w celu realizacji usługi Porównywarki Ofert Ubezpieczeniowych, a w przypadku udzielenia przez Ciebie w formularzu informacji o stanie swojego zdrowia – również w celu przedstawienia Ci Ofert ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia turystycznego zawierających dodatkową ochronę związaną ze stanem Twojego zdrowia. Dane te zostaną przekazane Ubezpieczycielom przez BLAMI w celu przygotowania przez nich Ofert Ubezpieczeniowych oraz wyświetlenia ich następnie przez BLAMI w Porównywarce Ofert Ubezpieczeniowych w Serwisie.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych przez BLAMI jest więc art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność przetwarzania danych w celu realizacji umowy o wykonanie usługi Porównywarki Ofert Ubezpieczeniowych), a w przypadku ubezpieczenia turystycznego i udostępnienia przez Ciebie informacji o stanie swojego zdrowia – art. 9 ust. 2 lit a RODO (Twoja zgoda na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia w celu przedstawienia Ofert ubezpieczeniowych zawierających dodatkową ochronę ubezpieczeniową związaną ze stanem Twojego zdrowia).

Rozmowa z Konsultantem

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji na temat Ofert ubezpieczeniowych Ubezpieczycieli w ramach rozmowy z Konsultantem, przetwarzamy również udostępniony przez Ciebie w Serwisie numer telefonu oraz dane podane podczas rozmowy z Konsultantem, tj. dane osobowe, które dotyczą podmiotu ubezpieczenia (Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, a także dane osobowe współwłaścicieli, jeśli przedmiotem ubezpieczenia jest rzecz będąca współwłasnością) oraz przedmiotu ubezpieczenia, jeżeli jest nim rzecz ruchoma lub nieruchomość, a ponadto – Twój głos.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia Ci informacji na temat Ofert ubezpieczeniowych dotyczących określonego przez Ciebie rodzaju ubezpieczenia, podczas rozmowy telefonicznej z Konsultantem oraz ewentualnego zawarcia przez Ciebie umowy ubezpieczenia.

Oferty ubezpieczeniowe zostaną przygotowane przez Ubezpieczycieli, z którymi BLAMI współpracuje na podstawie umów agencyjnych, w oparciu o dane, które przekażesz podczas rozmowy.

Dane będą przetwarzane również w celu realizacji obowiązków wynikających z umów zawartych przez BLAMI z Ubezpieczycielami. W tym celu rozmowy z Konsultantem będą również nagrywane.

Podanie przez Ciebie danych osobowych w trakcie rozmowy z Konsultantem jest całkowicie dobrowolne. W trakcie rozmowy możesz również podać niepełne dane osobowe, jednakże w przypadku wyboru Oferty ubezpieczeniowej, uzupełnienie pozostałych danych i informacji może być wymagane na etapie zawarcia Umowy ubezpieczenia. Nieuzupełnienie powyższych danych może też skutkować brakiem możliwości zawarcia Umowy ubezpieczenia.

Podanie przez Ciebie niepełnych danych osobowych, w zależności od rodzaju ubezpieczenia oraz rodzaju i zakresu pominiętych danych osobowych może również uniemożliwić przygotowanie Ofert ubezpieczeniowych przez Ubezpieczycieli i przedstawienie ich przez Konsultanta.

Ponadto, przedstawienie przez Ciebie niepełnych danych, w zależności od rodzaju ubezpieczenia może spowodować, iż ostateczna Oferta ubezpieczeniowa Ubezpieczyciela będzie odbiegała od tej zaprezentowanej przez Konsultanta podczas rozmowy.

Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na marketingu bezpośrednim produktów i usług własnych oraz realizacja obowiązków wynikających z umów zawartych z ubezpieczycielami.

Zawarcie Umowy ubezpieczenia na podstawie Oferty ubezpieczeniowej wybranej w Porównywarce Ofert Ubezpieczeniowych lub podczas rozmowy z Konsultantem 

W przypadku wybrania przez Ciebie jednej z Ofert ubezpieczeniowych wygenerowanych w wyniku skorzystania z Porównywarki Ofert Ubezpieczeniowych i zawarcia Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu, przetwarzamy dane udostępnione przez Ciebie w Serwisie za pośrednictwem formularza lub Kodu Aztec.

Rodzaj danych osobowych podlegających przetwarzaniu jest zależny od wybranego przez Ciebie rodzaju ubezpieczenia (np. ubezpieczenie OC lub AC pojazdu, ubezpieczenie OC domu, ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie turystyczne).

Dane, o których mowa powyżej to dane dotyczące podmiotu ubezpieczenia i przedmiotu ubezpieczenia, jeśli jest nim rzecz ruchoma lub nieruchomość. Przetwarzamy także dane, które zostały przez Ciebie uzupełnione podczas zawierania umowy ubezpieczenia.

Z kolei w przypadku ubezpieczenia turystycznego, będziemy przetwarzać również dane osobowe dotyczące Twojego stanu zdrowia, jeśli udostępnisz je w formularzu.

Podczas rozmowy z Konsultantem będziemy też przetwarzać Twój głos.

Dodatkowo, przetwarzamy także dane związane z płatnością składki za ubezpieczenie zakupione za pośrednictwem naszego Serwisu w przypadku wyboru dostępnej w nim metody płatności online. W tym zakresie będziemy przetwarzać twoje imię, nazwisko i kod transakcji.

Przetwarzamy także dane związane z płatnością składki w przypadku przelewów tradycyjnych. W tym przypadku będziemy przetwarzać Twoje imię, nazwisko, nr rachunku bankowego, z którego zostanie opłacona składka ubezpieczeniowa.

W przypadku podjęcia przez Ciebie decyzji o zawarciu Umowy ubezpieczenia za podczas rozmowy telefonicznej z Konsultantem przetwarzaniu będą podlegały dane udostępnione Konsultantowi podczas rozmowy.

Rodzaj danych, jakie przetwarzamy, zależy od rodzaju wybranego przez Ciebie ubezpieczenia (np. ubezpieczenie OC lub AC pojazdu, ubezpieczenie OC domu, ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie turystyczne). Dane, o których mowa powyżej to dane dotyczące podmiotu ubezpieczenia i przedmiotu ubezpieczenia, jeśli jest nim rzecz ruchoma lub nieruchomość. 

Przetwarzamy także dane, które zostały uzupełnione po wyborze Oferty ubezpieczeniowej, a które dotyczą danych wymaganych przez Ubezpieczycieli do zawarcia Umowy ubezpieczenia.

Dodatkowo, przetwarzamy także dane związane z płatnością składki przelewam tradycyjnym. W tym zakresie będziemy przetwarzać Twoje imię, nazwisko, nr rachunku bankowego, z którego zostanie opłacona składka ubezpieczeniowa. Dane te będą przetwarzane w celu umożliwienia Ci zawarcia Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu lub podczas rozmowy z Konsultantem. Ponadto, w przypadku rozmowy z Konsultantem również w celu realizacji umów łączących nas z Ubezpieczycielami, w tym ich rozliczenia.

Podstawą prawną przetwarzania twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem, w tym realizacji płatności, a w przypadku ubezpieczenia turystycznego i udostępnienia przez Ciebie informacji o stanie swojego zdrowia – art. 9 ust. 2 lit a RODO (Twoja zgoda na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia w celu zawarcia Umowy ubezpieczenia zawierającej dodatkową ochronę ubezpieczeniową związaną ze stanem Twojego zdrowia).

Przypomnienie o zbliżającym się upływie okresu ochrony ubezpieczeniowej

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji w ramach Usługi Przypomnienia o zbliżającym się upływie okresu ochrony ubezpieczeniowej, niezależnie od tego czy kupiłeś ubezpieczenie za pośrednictwem naszego Serwisu, czy chcesz skorzystać jedynie z ww. Usługi, będziemy przetwarzać udostępniony przez Ciebie w Serwisie numer telefonu lub e-mail (e zależności od tego, które dane nam udostępnisz).

Możemy przetwarzać również dane przedstawione przy zamówieniu Usługi, które wpisałeś do formularza stworzonego do tego celu lub które uzyskaliśmy na podstawie zakupionego przez Ciebie za pośrednictwem naszego Serwisu ubezpieczenia.

Będą to dane osobowe w postaci rodzaju ubezpieczenia oraz daty zakończenia okresu ochrony ubezpieczeniowej. 
Dane te będą przetwarzane w celu realizacji Usługi, tj. przypomnienia Ci o zbliżającym się upływie okresu ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z Twojego ubezpieczenia.

Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest realizacja powyższej usługi Przypomnienia o zbliżającym się upływie okresu ochrony ubezpieczeniowej.

Marketing naszych produktów i usług

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji marketingowo-handlowych na temat produktów i usług BLAMI, przetwarzamy również udostępnione przez Ciebie w Serwisie dane w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail, w zależności od tego, które dane nam udostępnisz.

Dane te będą przetwarzane w celu przedstawienia Ci informacji handlowo-marketingowych na temat oferowanych przez nas produktów i usług, w tym m. in. na temat nowych usług lub funkcjonalności, a także naszych promocji na dostępne usługi i produkty.

Nie będziemy dobierać do Ciebie reklam na podstawie profilowania, co oznacza, że będziesz dostawał różnorodne informacje marketingowo-handlowe z naszej strony, powiązane z zakresem naszych produktów i usług.  

Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim produktów i usług BLAMI.

Marketing produktów Ubezpieczycieli

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji marketingowo-handlowych na temat dostępnych promocji na produkty ubezpieczeniowe Ubezpieczycieli, z którymi współpracujemy na podstawie umów agencyjnych.

Przetwarzamy wówczas udostępnione przez Ciebie w Serwisie dane w postaci numeru telefonu lub emaila, w zależności od tego, które dane nam udostępnisz.

Nie będziemy ich przekazywać w tym celu Ubezpieczycielom – to my będziemy wysłać do Ciebie takie wiadomości.

Dane te będą przetwarzane w celu przedstawienia Ci informacji marketingowo-handlowych na temat promocji na produkty ubezpieczeniowe Ubezpieczycieli.

Nie będziemy dobierać do Ciebie reklam na podstawie profilowania, co oznacza, że będziesz dostawał różnorodne informacje marketingowo - handlowe z naszej strony, dotyczące produktów, jakie oferują Ubezpieczyciele.

Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony cel Ubezpieczycieli, polegający na marketingu bezpośrednim produktów Ubezpieczycieli. 

Newsletter

W przypadku wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących BLAMI w formie newsletteru, przetwarzamy udostępnione przez Ciebie w Serwisie dane w postaci adresu e-mail.
Dane te będą przetwarzane w celu informowania Cię o świadczonych przez nas usługach i produktach, nowych funkcjonalnościach, artykułach i promocjach.

W przypadku wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych w formie newslettera, przetwarzamy udostępnione przez Ciebie w Serwisie dane w postaci adresu e-mail.

Tych danych nie będziemy przekazywać Ubezpieczycielom, aby umożliwić im realizację tego celu - to my będziemy wysłać do Ciebie takie wiadomości.

Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu produktów i usług BLAMI.

Rozliczanie należności publicznoprawnych oraz wypełnienie obowiązków rachunkowo - podatkowych

W przypadku zawarcia umowy Ubezpieczenia na podstawie jednej z Ofert ubezpieczeniowych wygenerowanych w ramach Porównywarki Ofert Ubezpieczeniowych lub podczas rozmowy z Konsultantem przetwarzamy udostępnione przez Ciebie dane osobowe w celu dokonania rozliczeń, wykonania obowiązków rachunkowo – podatkowych, w tym prowadzenia odpowiedniej dokumentacji oraz przeprowadzenia rozliczeń przed właściwymi organami podatkowymi.

W tym celu przetwarzamy udostępniane przez Ciebie dane dotyczące rozliczeń w ramach zawartych Umów ubezpieczeniowych.

Dane te będą przetwarzane w celu rozliczenia należności publicznoprawnych na podstawie przepisów podatkowych oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Podstawę prawną przetwarza dania danych stanowi wówczas art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie powyższych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na BLAMI).

Reklamacje oraz odpowiedzi na pytania

Twoje dane osobowe przetwarzamy również w celu rozpatrzenia Twoich reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania.

W tym celu przetwarzamy Twoje imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny lub adres e-mail, a także inne dane osobowe zawarte w reklamacji lub zadanym pytaniu oraz dane dotyczące korzystania z usług, z którymi związana jest reklamacja lub zapytanie.

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na rozpatrzeniu zgłoszonych reklamacji lub udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania oraz poprawie jakości świadczonych przez nas usług.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Przetwarzanie to może obejmować udostępnione przez Ciebie dane w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania, a także niezbędne dane dotyczące korzystania z usług, z którymi związane jest roszczenie oraz dane niezbędne do udowodnienia roszczenia. 

Powyższe dane mogą być przez nas przetwarzane na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

Nie będziemy też podejmować decyzji, które będą opierać się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych, w tym dokonywać profilowania.

  1. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:

W zależności od treści umów oraz okoliczności, dostawcy podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające), bądź samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). 

Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. 

  1. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane zebrane w ramach Porównywarki Ofert Ubezpieczeniowych oraz podczas rozmowy z Konsultantem będą przechowywane przez nas przez okres ważności Ofert ubezpieczeniowych wyświetlonych w Serwisie lub przedstawionych przez Konsultanta, określony w Regulaminie, tj. przez okres 12 godzin od chwili przedstawienia Ofert ubezpieczeniowych w Porównywarce Ofert Ubezpieczeniowych lub przez Konsultanta.

Po tym czasie Twoje dane zostaną zanonimizowane, chyba że będzie istniała inna podstawa prawna do ich dalszego przetwarzania.

Dane zebrane w ramach zawarcia Umowy ubezpieczenia z Ubezpieczycielem za pośrednictwem Serwisu lub podczas rozmowy z Konsultantem będziemy przechowywać przez okres, na jaki została zawarta powyższa umowa.

Dane zebrane w ramach Usługi Przypomnienia o upływie okresu ochrony ubezpieczeniowej, którą zamówiłeś, będą przechowywane przez nas: przez okres 12 miesięcy, a w przypadku ubezpieczeń nieruchomości, jeżeli ubezpieczenie, którego dotyczy Usługa zostało zakupione na okres 3 lat, przez okres 40 miesięcy.

Dane zebrane w celu przesyłania informacji marketingowo-handlowych w zakresie usług i produktów BLAMi lub Ubezpieczycieli lub newsletteru będą przechowywane przez nas do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody lub wyrażenia sprzeciwu, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia przez Ciebie zgody na ich otrzymywanie.

Dane zebrane w celu rozliczenia należności publicznoprawnych oraz wypełnienia obowiązków rachunkowo – podatkowych będą nas przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą, a przez dłuższy okres, gdy taka konieczność wynika z określonych przepisów prawa.

Dane przetwarzane w ramach reklamacji lub złożonego przez Ciebie pytania możemy przechowywać przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi na pytanie i załatwienia sprawy, której dotyczy reklamacja lub pytanie.

W przypadku jednak, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, dane te zostaną usunięte po upływie terminów przedawnienia roszczeń określonych przepisami prawa (w tym w przypadku roszczeń Użytkowników, będących konsumentami – przez okres 6 lat, a w przypadku roszczeń Użytkowników, będących przedsiębiorcami lub roszczeń BLAMI przez okres 3 lat).

W przypadku toczącego się postępowania sądowego lub innego postępowania prowadzonego przed organem państwowym, gdy dane osobowe lub nośniki, na których dane osobowe są utrwalone, są niezbędne do prowadzenia tego postępowania lub mogą stanowić dowód w sprawie, powyższe dane osobowe będziemy przechowywać do chwili prawomocnego zakończenia powyższego postępowania.

BLAMI zastrzega jednak, że może przechowywać Twoje dane osobowe dłużej niż wskazano w powyższych przypadkach, gdy konieczność ich dalszego przetwarzania będzie wynikała z przepisów prawa.

  1. Jakie prawa Ci przysługują?

BLAMI dokłada starań, aby zapewnić zgodność przetwarzania Twoich danych osobowych z przepisami prawa. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez BLAMI przysługują Ci również różne uprawnienia, w tym wynikające z RODO.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

Prawo dostępu
Możesz żądać od nas potwierdzenia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane oraz uzyskania stosownych informacji na ten temat, w tym informacji jakie dane są przetwarzane i w jakim celu.
Prawo do sprostowaniaMasz prawo żądać niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
Prawo do usunięcia danychMasz prawo żądać niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie ma to zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; do wywiązania się z prawnego obowiązku nałożonego na administratora, wymagającego przetwarzania danych; do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli: kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
Prawo żądania przeniesienia danychMasz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące oraz przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany.
Prawo do wniesienia skargiMasz prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Prawo do cofnięcia zgodyW zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, masz prawo wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych dokonane przed jej wycofaniem.
Prawo do wyrażenia sprzeciwuMasz prawo do wyrażenia sprzeciwu w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

  1. Pliki cookies

Pliki cookie to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. 

Mogą być zapisywane na Twoim urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików cookie możemy przetwarzać dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania ze strony internetowej, czy też informacje o używanym urządzeniu lub oprogramowaniu. 

Stosowane przez nas pliki cookie są związane z funkcjonowaniem naszej strony internetowej, służą do kontroli ruchu na stronie, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowaniu działań marketingowych, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

Wyróżnia się następujące pliki cookie:

Wykorzystanie plików cookie opiera się o Twoją zgodę, wyrażoną stosownie do treści przepisu art. 173 § 1 ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Wskazujemy, że brak takiej zgody lub późniejsze usunięcie plików cookie może skutkować niemożnością skorzystania z funkcjonalności strony.

Istnieje możliwość ograniczenia lub wyłączenia plików cookie w ramach Twojego urządzenia, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Przeglądarki internetowe umożliwiają wyłączenie wszystkich plików cookie lub ich części (np. pochodzącej od podmiotów trzecich). W przypadku wyłączenia plików cookie w części, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane pliki cookie generowane przez naszą stronę, umożliwiające prawidłowe działanie strony. W przypadku ograniczenia stosowania plików cookie, korzystanie z naszych poszczególnych usług świadczonych może mieć jednak charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.

  1. Zmiana Polityki prywatności

W zależności od zmiany okoliczności lub naszych potrzeb BLAMI może zmienić lub uzupełnić niniejszą Politykę Prywatności. Komunikat zawierający informacje o zmianie Polityki prywatności zostanie opublikowany przez nas w Serwisie. W przypadku istotnych zmian w Polityce prywatności, możemy wysłać do Ciebie odrębną wiadomość z informacją o zmianach, na udostępnione przez Ciebie dane kontaktowe.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies. Chcielibyśmy poprosić Cię o zgodę na ich przechowywanie na Twoim urządzeniu. Nie uruchomimy opcjonalnych plików cookie, zanim ich nie włączysz. Jeśli chcesz dowiedzieć sięwięcej w jaki sposób działają pliki cookie, odwiedź naszą stronę z Polityką prywatności