Strona główna Oblicz składkę Wiedza Pomoc

Wypełniłeś już kiedyś formularz?

Wróć do wybranej konfiguracji za pomocą kodu porównania.

Wpisz kod porównania

Wystarczy, że raz wypełnisz dane w naszych formularzach. Po wygenerowaniu propozycji ubezpieczycieli masz możliwość powrotu do nich - za pomocą kodu porównania.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies.
Chcielibyśmy poprosić Cię o zgodę na ich przechowywanie na Twoim urządzeniu. Nie uruchomimy opcjonalnych plików cookie, zanim ich nie włączysz. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej w jaki sposób działają pliki cookie, odwiedź naszą stronę z Polityką prywatności

Regulamin

 1. Poniższe pojęcia przyjmują następujące znaczenie:
 2. BLAMI – oznacza BLAMI sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Brukowej 16/102, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000680716, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 zł.
 3. Kod Aztec – oznacza kod służący do automatycznego odczytu danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
 4. Konsultant – oznacza przedstawiciela BLAMI uprawnionego, w imieniu i na rzecz BLAMI, do prowadzenia rozmów z Użytkownikami, w tym odbierania od nich oświadczeń związanych z przygotowaniem Propozycji ubezpieczeniowych oraz przeprowadzania procesu zawarcia Umowy ubezpieczenia.

§2. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Działalność agencyjna:
 2. BLAMI, na podstawie umów agencyjnych zawartych z Ubezpieczycielami, realizuje usługę pośrednictwa przy zawieraniu Umów ubezpieczenia przez Użytkowników. BLAMI posiada pełnomocnictwa udzielone przez Ubezpieczycieli do zawierania Umów ubezpieczeniowych.
 3. W związku z działalnością agencyjną BLAMI jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem1243596/A.
 4. Rejestr pośredników ubezpieczeniowych, o którym mowa w ust. 2 jest dostępny jest pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/ i co do zasady jest jawny w zakresie aktualnych danych, z wyłączeniem jednak danych, na których ujawnienie nie zezwalają przepisy prawa. Dane są udostępniane za pośrednictwem powyższej strony internetowej po wypełnieniu formularza elektronicznego. W formularzu elektronicznym należy podać żądane dane, w szczególności dane identyfikujące podmiot, którego dane mają być udostępnione. Informacje o Ubezpieczycielach, na których rzecz BLAMI realizuje czynności agencyjne oraz pełnomocnictwa przez nich udzielone, są dostępne w Serwisie pod adresem www.voleto.pl/wazne-dokumenty/
 5. BLAMI nie posiada akcji, ani udziałów zakładów ubezpieczeń uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu ani zgromadzeniu wspólników.
 6. BLAMI posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.
 7. Zasady odpłatności:
 8. Korzystanie z niniejszego Serwisu oraz Usług w nim określonych jest bezpłatne. Użytkownik jest jednak zobowiązany do zapłaty składki ubezpieczeniowej w przypadku, gdy zawiera z Ubezpieczycielem Umowę ubezpieczenia, zgodnie z treścią dokumentów ubezpieczeniowych, w tym postanowieniami Umowy ubezpieczenia oraz OWU. Na tej podstawie, BLAMI otrzyma od Ubezpieczyciela prowizję uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej obliczoną zgodnie z warunkami określonymi w umowie agencyjnej zawartej pomiędzy BLAMI, a Ubezpieczycielem.

§ 3. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU

 1. Postanowienia ogólne:
 2. Niniejszy Regulamin określa m.in.
  1. rodzaj i zakres Usług świadczonych przez BLAMI w ramach Serwisu,
  1. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu oraz Umów ubezpieczenia,
  1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, wykorzystywanym do świadczenia Usług.
 3. Niniejszy dokument stanowi również regulamin, o którym mowa art. 8 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 4. Dostępność Regulaminu:
 5. BLAMI udostępnia niniejszy Regulamin Użytkownikom nieodpłatnie w Serwisie przed zawarciem umów określonych w Regulaminie.
 6. Ponadto, BLAMI zobowiązuje się na prośbę konkretnego Użytkownika do udostępnienia Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 7. Podstawowe obowiązki Użytkownika:
 8. Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności oraz przepisów prawa.
 9. Użytkownik może wykorzystywać Serwis wyłącznie w celach określonych w Regulaminie i zgodnie z jego postanowieniami.

§ 4. WARUNKI TECHNICZNE

 1. Warunki techniczne korzystania z Serwisu:
 2. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika następujących wymagań technicznych:
  1. połączenia z siecią internet, 
  1. korzystania przez Użytkownika z urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa, smartphone lub tabletu), z systemem operacyjnym iOS lub Android (wersja 4.4. i wyższa), działającego w oparciu o system operacyjny Windows (wersja XP lub wyższa), Linux lub Max OS, na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox lub Internet Explorer od wersji 11),
  1. posługiwania się aktualną wersją oprogramowania sprzętowego oraz sieciowego.
 3. Warunki techniczne korzystania z Kodu Aztec:
 4. W przypadku korzystania przez Użytkownika z porównywarki Propozycji ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów mechanicznych, w celu sczytania danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu za pomocą Kodu Aztec, wymagane jest spełnienie przez Użytkownika następujących wymagań technicznych:
  1. połączenia z siecią internet,
  1. korzystania przez Użytkownika z urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa, smartphone lub tabletu), z systemem operacyjnym iOS lub Android (wersja 4.4. i wyższa), działającego w oparciu o system operacyjny Windows (wersja XP lub wyższa), Linux lub Max OS, na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox lub Internet Explorer od wersji 11),
  1. posługiwania się aktualną wersją oprogramowania sprzętowego oraz sieciowego.
 5. Warunki techniczne zawarcia Umowy ubezpieczenia podczas rozmowy z Konsultantem:
 6. W przypadku chęci zawarcia przez Użytkownika Umowy ubezpieczenia podczas rozmowy z Konsultantem na zasadach określonych w Regulaminie, konieczne jest spełnienie przez Użytkownika następujących warunków technicznych:
  1. korzystanie przez Użytkownika z urządzenia mobilnego (typu smartphone lub iphone), umożliwiającego tonowe wybieranie numerów,
  1. posiadanie aktywnego numeru telefonu, za pośrednictwem którego ma zostać zrealizowana ww. Usługa,
  1. posiadanie aktywnego adresu e-mail, na który zostanie przesłana wybrana przez Użytkownika polisa ubezpieczeniowa.

§ 5. USŁUGI ŚWIADCZONE  PRZEZ BLAMI

 1.      Postanowienia ogólne:
 2. BLAMI udostępnia wobec Użytkowników Serwis, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą skorzystać z następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. zapoznać się z informacjami dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych oferowanych przez Ubezpieczycieli,
  1. skorzystać z  porównywarki  Propozycji ubezpieczeniowych w celu zapoznania się z Propozycjami ubezpieczeniowymi dotyczącymi ubezpieczeń oferowanych przez Ubezpieczycieli,
  1. zawrzeć Umowę ubezpieczenia z Ubezpieczycielem na podstawie wybranej przez Użytkownika Propozycji ubezpieczeniowej,
  1. zamówić usługę przypomnienia o zbliżającym się upływie okresu ochrony ubezpieczeniowej,
  1. zapoznać się z artykułami dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych, które publikowane są w Serwisie prowadzonym przez BLAMI.
 3. Serwis nie oferuje usługi prowadzenia konta Użytkownika w Serwisie.
 4. Użytkownik w przypadku wyboru Propozycji ubezpieczeniowej przedstawionej przez BLAMI, może zawrzeć na jej podstawie Umowę Ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu lub podczas rozmowy z Konsultantem, na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Umowa o korzystanie z Serwisu przez Użytkownika zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez niego z Serwisu, a rozwiązuje się automatycznie z chwilą zamknięcia strony internetowej Serwisu, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia przez Użytkownika, z zastrzeżeniem ust. 4-6.
 6. Z zastrzeżeniem ust. 6 - 7, w przypadku skorzystania przez Użytkownika z porównywarki i przedstawienia Użytkownikowi Propozycji ubezpieczeniowych przez BLAMI, umowa o korzystanie z Serwisu wygasa wraz z upływem okresu ważności Propozycji ubezpieczeniowych. Użytkownik może również w każdej chwili zrezygnować z tej Usługi zaprzestając korzystania z Serwisu lub poinformować o tym BLAMI w sposób wskazany w § 12 ust. 1 Regulaminu.
 7. Użytkownik może również w każdej chwili zrezygnować z zamówionej Usługi określonej w ust. 1 lit. d informując o tym BLAMI w sposób wskazany w § 12 ust. 1 Regulaminu.
 8. Ponadto, w przypadku korzystania z Usługi umożliwiającej zawarcie Umowy ubezpieczenia z Ubezpieczycielem za pośrednictwem Serwisu, na podstawie wybranej Propozycji ubezpieczeniowej, Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie tej Usługi w każdej chwili przed zawarciem przez Użytkownika Umowy ubezpieczenia na warunkach określonych w Regulaminie, zamykając stronę internetową Serwisu. Umowa dotycząca Usługi umożliwiającej zawarcie Umowy ubezpieczenia w Serwisie wygasa również automatycznie w chwili zrealizowania Usługi, tj. zakończenia procesu zawarcia Umowy ubezpieczenia.
 9. W ramach korzystania z Serwisu oraz Usług określonych w Regulaminie oraz Umów ubezpieczenia zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, wulgarnych, wprowadzających w błąd, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, ich prawa lub dobre obyczaje.
 10. Zabronione jest również jest wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu oraz Usług określonych w Regulaminie:
  1. niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  1. w celach komercyjnych, w tym w celu prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec BLAMI,
  1. w sposób sprzeczny z prawem lub zasadami współżycia społecznego,
  1. w celu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia lub podejmowania innych działań lub zaniechań sprzecznych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
  1. w celu działania na szkodę BLAMI, Ubezpieczycieli, innych Użytkowników lub osób trzecich lub w celu wprowadzenia ich w błąd,
  1. w sposób naruszający dobra osobiste lub prawa osób trzecich,
  1. w celu przesyłania materiałów (plików) niezgodnych z celem Usługi lub których udostępnienie w Serwisie spowoduje naruszenie praw lub dóbr osób trzecich.
 11. Ponadto, Użytkownik obowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich działań, bądź zaniechań, które mogą zakłócić, utrudnić, bądź uniemożliwić korzystanie z Serwisu przez BLAMI, Użytkowników lub inne osoby, bądź doprowadzić do uszkodzenia Serwisu.
 12. BLAMI przysługują prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa majątkowe lub licencje do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawa do bazy danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o bazach danych w przypadku, gdy elementy Serwisu są kwalifikowane, jako bazy danych. Powyższe obejmuje w szczególności prawa do narzędzi w nich dostarczonych, elementów graficznych, wyglądu Serwisu jako całości oraz prawa do artykułów, treści i danych w nim zamieszczonych. Jakiekolwiek rozporządzanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, dokonywanie opracowań Serwisu lub ich elementów lub danych, bądź też ich wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, o ile wprost nie zezwalają na to przepisy prawa, jest zabronione bez uprzedniej zgody BLAMI wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 13. BLAMI informuje również, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 14. Informacje dotyczące ubezpieczeń osobowych i majątkowych.
 15. W Serwisie w zakładce dostępnej pod adresem: https://voleto.pl/wazne-dokumenty/ BLAMI udostępnia OWU oraz inne dokumenty dotyczące ubezpieczeń oferowanych przez Ubezpieczycieli, z którymi BLAMI współpracuje.
 16. Treść OWU oraz ww. dokumentów jest każdorazowo opracowywana przez Ubezpieczycieli. BLAMI nie ponosi odpowiedzialności za OWU i inne warunki określone przez Ubezpieczycieli w związku z oferowanymi przez nich ubezpieczeniami.
 17. OWU i ww. dokumenty są udostępniane w Serwisie nieodpłatnie. Użytkownik może dokonać ich pobrania, utrwalenia, odtwarzania i wydrukowania.
 18. Porównywarka Ofert ubezpieczeniowych:
 19. Porównywarka Propozycji ubezpieczeniowych to Usługa, która umożliwia przedstawienie Użytkownikowi Propozycji ubezpieczeniowych przygotowanych przez Ubezpieczycieli na podstawie danych i informacji udostępnionych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 20. Dane i informacje udostępniane przez Użytkownika dotyczą w szczególności przedmiotu ubezpieczenia  oraz podmiotu ubezpieczenia.
 21. Zakres danych i informacji potrzebnych do uzupełnienia formularza i przedstawienia Propozycji ubezpieczeniowych jest zależny od rodzaju ubezpieczenia oraz wymagań Ubezpieczycieli.
 22. Podanie danych i informacji przez Użytkownika na etapie uzupełniania formularza jest całkowicie dobrowolne, z zastrzeżeniem ustępów poniższych.
 23. Użytkownik, uzupełniając formularz, może również podać niepełne dane i informacje, jednakże w przypadku wyboru Propozycji ubezpieczeniowej, uzupełnienie pozostałych danych i informacji może być wymagane na etapie zawarcia Umowy ubezpieczenia. Nieuzupełnienie powyższych danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia Umowy ubezpieczeniowej.
 24. Podanie niepełnych danych i informacji przez Użytkownika, w zależności od rodzaju ubezpieczenia oraz rodzaju i zakresu pominiętych przez Użytkownika danych i informacji, może również uniemożliwić przygotowanie Propozycji ubezpieczeniowych przez Ubezpieczycieli i przedstawienie ich Użytkownikowi w porównywarce w Serwisie. Jednocześnie przedstawienie niepełnych danych i informacji przez Użytkownika, w zależności od rodzaju ubezpieczenia może spowodować, iż ostateczna Propozycja ubezpieczeniowa Ubezpieczyciela będzie odbiegała od tej zaprezentowanej w porównywarce w Serwisie.
 25. BLAMI nie ponosi odpowiedzialności za odmowę przygotowania przez Ubezpieczycieli Propozycji ubezpieczeniowych na podstawie informacji i danych podanych przez Użytkownika.
 26. Podane przez Użytkownika dane i informacje mogą zostać zweryfikowane przez Ubezpieczycieli na podstawie historii ubezpieczenia dostępnej w bazie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
 27. Użytkownik może udostępnić dane i informacje, o których mowa w ust. 1 uzupełniając samodzielnie formularz znajdujący się Serwisie. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów mechanicznych możliwe jest także częściowe automatyczne uzupełnienie powyższego formularza, poprzez sczytanie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu mechanicznego, na podstawie Kodu Aztec wprowadzonego do Serwisu przez Użytkownika.
 28. Skorzystanie z orównywarki Propozycji ubezpieczeniowych wymaga również potwierdzenia, że Użytkownik zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść. Użytkownik może dokonać tego potwierdzenia poprzez  zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.
 29. Następnie, po uzupełnieniu formularza przez Użytkownika i potwierdzeniu, iż Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, z chwilą naciśnięcia przez Użytkownika przycisku „Wyślij”:
  1. BLAMI przekaże dane i informacje udostępnione przez Użytkownika w Serwisie do Ubezpieczycieli.
  1. Ubezpieczyciele na podstawie danych i informacji przedstawionych przez Użytkownika mogą przygotować Propozycje ubezpieczeniowe dla Użytkownika.
  1. Po otrzymaniu przygotowanych przez Ubezpieczycieli Propozycji ubezpieczeniowych, BLAMI przedstawi je następnie Użytkownikowi niezwłocznie za pośrednictwem Serwisu.
 30. Przedstawione w porównywarce Propozycje ubezpieczeniowe są opracowywane przez Ubezpieczycieli na podstawie informacji i danych udostępnionych przez Użytkownika. BLAMI nie ponosi odpowiedzialności za treść tych Propozycji, w tym za wysokość składki określonej przez Ubezpieczycieli.
 31. Propozycje ubezpieczeniowe będą zawierać m.in. informacje o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym, a także o obliczonej przez Ubezpieczycieli wysokości składki ubezpieczeniowej na podstawie danych i informacji podanych przez Użytkownika.
 32. W przypadku nieprzedstawienia w Porównywarce Propozycji ubezpieczeniowej określonego Ubezpieczyciela, ze względu na nieprzekazanie przez Użytkownika wymaganych przez Ubezpieczyciela danych i informacji, w Porównywarce, poza Propozycjami ubezpieczeniowymi może zostać również udostępniona informacja, że Propozycja ubezpieczeniowa tego Ubezpieczyciela może zostać przedstawiona w przypadku uzupełnienia przez Użytkownika powyższych danych i informacji.
 33. Użytkownik nie jest zobligowany do zawarcia Umowy ubezpieczenia na podstawie Propzycji ubezpieczeniowych przedstawionych w Porównywarce. W przypadku jednak wyboru Propozycji ubezpieczeniowej przez Użytkownika, Propozycja ta powinna zostać przyjęta przez niego niezwłocznie.
 34. Okres ważności Propozycji ubezpieczeniowych wynosi 12 godzin od chwili przedstawienia ich Użytkownikowi w Porównywarce Propozycji ubezpieczeniowych. Po tym terminie Propozycje ubezpieczeniowe wygasają.
 35. Po przedstawieniu Propozycji ubezpieczeniowych w Porównywarce, BLAMI wyświetli Użytkownikowi indywidualny kod pozwalający na ponowne wyświetlenie (odtworzenie) powyższych Propozycji ubezpieczeniowych, bez konieczności ponownego udostępniania przez Użytkownika danych i informacji, na podstawie których  Propozycje ubezpieczeniowe zostały uprzednio wygenerowane. Okres ważności kodu jest tożsamy z okresem ważności Propozycji ubezpieczeniowych. Po tym terminie, korzystanie przez Użytkownika z kodu w Serwisie nie jest możliwe.
 36. Wyświetlenie (ponowne) odtworzenie Propozycji ubezpieczeniowych, zgodnie z ust. 17 powyżej, wymaga podania powyższego kodu przez Użytkownika w miejscu do tego przeznaczonym w Serwisie. Użytkownik jest obowiązany do nieudostępniania tego kodu osobom trzecim.
 37. BLAMI zastrzega, że warunki określone w Propozycjach ubezpieczeniowych przedstawionych za pośrednictwem Porównywarki, w tym wysokość składki ubezpieczeniowej, mogą ulec zmianie, w przypadku zmiany danych i informacji, które stanowiły podstawę ich przygotowania lub przedstawienia przez Użytkownika nowych danych i informacji nieznanych Ubezpieczycielom podczas przygotowywania Propozycji ubezpieczeniowych.
 38. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić, że wszelkie dane i informacje podane w formularzu są prawdziwe, rzetelne, kompletne, aktualne, zgodne z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, a także że nie naruszają one dóbr i praw osób trzecich. Spełnienie powyższego wymogu przez Użytkownika jest warunkiem koniecznym do zawarcia Umowy ubezpieczenia.
 39. Przypomnienie o upływie okresu ochrony ubezpieczeniowej:
 40. Ubezpieczający, którzy zawrze Umowę ubezpieczenia z Ubezpieczycielem za pośrednictwem Serwisu (tj. zgodnie z postanowieniami § 7 pkt. II Regulaminu) lub inny Użytkownik Serwisu mogą zamówić w Serwisie Usługę przypomnienia o upływie okresu ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z Umowy ubezpieczenia zawartej przez Ubezpieczającego za pośrednictwem Serwisu lub umowy ubezpieczenia zawartej przez Użytkownika poza Serwisem.
 41. W celu zamówienia Usługi wymagane jest:
  1. w przypadku Ubezpieczających, o których mowa w ust. 1:
   1. podanie przez Użytkownika w Serwisie, na etapie zawierania Umowy ubezpieczenia, swojego numeru telefonu lub adresu e-mail w wyznaczonym do tego miejscu w Serwisie,
   1. potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się on z niniejszym Regulaminem oraz że akceptuje jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru,
   1. naciśnięcie przez Użytkownika przycisku zamawiającego Usługę,
  1. w przypadku pozostałych Użytkowników:
   1. podanie przez Użytkownika w Serwisie informacji na temat rodzaju ubezpieczenia, którego dotyczyć będzie Usługa oraz terminu ważności ochrony ubezpieczeniowej przewidzianej dla tego ubezpieczenia, wynikającego z umowy ubezpieczenia zawartej poza Serwisem,
   1. udostępnienie przez Użytkownika swojego numeru telefonu lub adresu e-mail w wyznaczonym do tego miejscu w Serwisie,
   1. potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się on z niniejszym Regulaminem oraz że akceptuje jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru,
   1. naciśnięcie przez Użytkownika przycisku zamawiającego Usługę,
 42. W ramach Usługi BLAMI wyśle do Ubezpieczającego wiadomość e-mail lub sms, w zależności od rodzaju danych kontaktowych podanych przez Użytkownika, zawierającą informację o zbliżającym się upływie ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z umów, o których mowa w ust. 1.
 43. Postanowienie rozdziału III ust. 20 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.
 44. Artykuły:
 45. BLAMI może udostępnić w Serwisie artykuły o tematyce przez siebie określonej, dotyczące ubezpieczeń majątkowych lub osobowych. Artykuły mogą zawierać w szczególności teksty i grafiki.
 46. Serwis umożliwia przeglądanie i zapoznawanie się z treścią artykułów przez Użytkowników.
 47. Artykuły nie mogą być wykorzystywane przez Użytkowników w inny sposób niż określony w ust. 2.
 48. Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i są oparte na poglądach, wiedzy lub doświadczeniu ich autorów. Artykuły te w żadnym razie nie stanowią Ofert ubezpieczeniowych, ani czynności doradztwa w żadnej dziedzinie, w tym w dziedzinie ubezpieczeń,  prawa, ekonomii, podatków.
 49. W związku z powyższym, BLAMI nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkowników na podstawie artykułów zamieszczonych w Serwisie i poniesione przez nich z tego tytułu szkody.
 50. Korzystanie z artykułów zawartych w Serwisie nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do artykułów, ani ich części.
 51. Jakiekolwiek rozporządzanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, dokonywanie opracowań artykułów lub ich elementów, bądź też ich wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, o ile wprost nie zezwalają na to przepisy prawa, jest zabronione bez uprzedniej zgody BLAMI wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§6. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
I ZASADY PŁATNOŚCI SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ

 1. Postanowienia ogólne:
 2. Umowy ubezpieczenia są zawierane przez Ubezpieczających na warunkach określonych w tych umowach oraz OWU. Warunkiem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest każdorazowo uprzednie zapoznanie się z ich treścią.
 3. BLAMI nie staje się stroną Umów ubezpieczenia oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich wykonanie. BLAMI nie ponosi również odpowiedzialności za treść Propozycji ubezpieczeniowych, OWU i inne warunki określone przez Ubezpieczycieli w związku z oferowanymi przez nich ubezpieczeniami.
 4. Umowy ubezpieczenia podlegają prawu polskiemu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić, że wszelkie dane i informacje podane w celu zawarcia Umowy ubezpieczenia i jej realizacji są prawdziwe, rzetelne, kompletne, aktualne, zgodne z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, a także że nie naruszają one dóbr i praw osób trzecich.
 6. Ubezpieczający może zawrzeć Umowę ubezpieczenia na podstawie wybranej przez siebie Propozycji ubezpieczeniowej:
  1. za pośrednictwem Serwisu,
  1. w wyniku rozmowy z Konsultantem.
 7. Zawarcie Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu:
 8. Zawarcie Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu może dotyczyć wyłącznie Propozycji ubezpieczeniowej wybranej przez Ubezpieczającego w ramach korzystania z porównywarki Propozycji Ubezpieczeniowych.
 9. Do zawarcia Umowy ubezpieczenia dochodzi z chwilą łącznego spełnienia przez Ubezpieczającego następujących warunków:
  1. potwierdzenia przez Ubezpieczającego, że zapoznał się on z niniejszym Regulaminem oraz że akceptuje jego treść - poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru,
  1. potwierdzenia przez Ubezpieczającego, że zapoznał się z treścią udostępnionych mu przez BLAMI sp. z o.o. dokumentów ubezpieczeniowych, dotyczących wybranego ubezpieczenia, w tym Propozycją ubezpieczeniową, OWU oraz że akceptuje ich treść – poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru,
  1. uzupełnienia przez Ubezpieczającego brakujących danych i informacji wymaganych przez Ubezpieczyciela w razie istnienia takiej potrzeby,
  1. naciśnięcia przez Ubezpieczającego odpowiedniego przycisku „ w Serwisie w celu wyrażenia przez Ubezpieczającego woli zawarcia Umowy ubezpieczenia na warunkach określonych w dokumentach ubezpieczeniowych,
  1. opłacenia składki ubezpieczeniowej określonej przez Ubezpieczyciela..
 10. Niezwłocznie po zawarciu Umowy ubezpieczenia BLAMI prześle na udostępniony przez Użytkownika, ,adres e-mail dokumenty dotyczące zakupionego przez Ubezpieczającego ubezpieczenia, w tym OWU oraz polisę, potwierdzające zawarcie Umowy ubezpieczenia.
 11. Kwota i termin płatności składki ubezpieczeniowej są określone w Umowie ubezpieczenia lub dokumentach ubezpieczeniowych.
 12. Ubezpieczający może opłacić składkę ubezpieczeniową przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem dostępnych w Serwisie metod płatności online.
 13. Płatności online realizowane są na odrębnych warunkach określonych przez operatora płatności PayPro SA z siedzibą w Poznaniu dostępnych pod adresami https://www.przelewy24.pl/regulamin, za które BLAMI nie ponosi odpowiedzialności. Wszelkie reklamacje związane z transakcjami dokonanymi przez Ubezpieczającego w formie online powinny być kierowane do operatora płatności, za pośrednictwem którego realizowana była płatność.
 14. .
 15. Zawarcie Umowy ubezpieczenia w wyniku rozmowy z Konsultantem:
 16. Zawarcie Umowy ubezpieczenia w wyniku rozmowy z Konsultantem może dotyczyć wyłącznie Propozycji ubezpieczeniowej przedstawionej przez Konsultanta i wybranej przez Ubezpieczającego podczas  rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z tym Konsultantem..
 17. Konsultant może przedstawić Użytkownikowi Propozycje Ubezpieczeniowe, na podstawie danych i informacji udostępnionych przez Użytkownika. Postanowienia § 5 rozdziału III ust. 2 – 8, 12 – 14,i 19 - 20 stosuje się odpowiednio.
 18. Po udostępnieniu Konsultantowi przez Użytkownika danych i informacji, Konsultant przekaże je do Ubezpieczycieli, którzy na ich podstawie mogą przygotować Propozycje ubezpieczeniowe dla Użytkownika. Po otrzymaniu przez Konsultanta Propozycji ubezpieczeniowych od Ubezpieczycieli, Konsultant przedstawi je następnie Użytkownikowi udostępniając jednocześnie wszelkie wymagane informacje na ich temat.
 19. Użytkownik nie jest zobligowany do zawarcia Umowy ubezpieczenia na podstawie Propozycji ubezpieczeniowych przedstawionych przez Konsultanta.
 20. Propozycje ubezpieczeniowe przedstawione przez Konsultanta wygasają po 12 godzinach od chwili ich przedstawienia przez Konsultanta.
 21. W przypadku wybrania przez Ubezpieczającego Propozycji ubezpieczeniowej przedstawionej przez Konsultanta, w celu zawarcia Umowy ubezpieczenia,  zostaje jak jest , dokumenty ubezpieczeniowe, w tym Polisa ubezpieczeniową, OWU oraz dokumenty dotyczące płatności składki ubezpieczeniowej, w tym jej wysokości i terminu zapłaty.
 22. W przypadku woli zawarcia przez Użytkownika Umowy ubezpieczenia na podstawie wybranej Propozycji ubezpieczeniowej, Użytkownik powinien potwierdzić wobec Konsultanta w ramach rozmowy telefonicznej, iż zapoznał się z treścią udostępnionych mu przez BLAMI dokumentów ubezpieczeniowych dotyczących wybranego ubezpieczenia oraz że akceptuje ich treść, a także że wyraża wolę zawarcia Umowy ubezpieczenia zgodną z warunkami określonymi w tych dokumentach.
 23. Niezwłocznie po spełnieniu przez Ubezpieczającego ww. wymogów, BLAMI prześle ,Ubezpieczającemu na udostępniony przez niego  adres e-mail, dokumenty ubezpieczeniowe, w tym OWU, dokumenty dotyczące płatności składki ubezpieczeniowej i polisę ubezpieczeniową, potwierdzającą zawarcie Umowy ubezpieczenia.
 24. Ubezpieczający obowiązany jest również do opłacenia składki ubezpieczeniowej. Składka może zostać opłacona przez Ubezpieczającego przelewem tradycyjnym.

§ 7. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. BLAMI odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, BLAMI nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. treść i formę danych i informacji przekazanych przez Użytkownika w Serwisie lub wobec Konsultanta, w tym za ich rzetelność, kompletność, aktualność, prawdziwość i zgodność z przepisami prawa, a także za niepoprawne uzupełnienie formularzy oraz podanie błędnych danych,
  1. ujawnienie przez Użytkownika wobec osób trzecich kodu pozwalającego na ponowne odtworzenie  Propozycji ubezpieczeniowych wyświetlonych w porównywarce oraz szkody wyrządzone z tego tytułu,
  1. treść Propozycji ubezpieczeniowych, Umów ubezpieczenia i OWU oraz ich realizację przez Ubezpieczycieli,
  1. odmowę przedstawienia Propozycji ubezpieczeniowych przez Ubezpieczycieli, a także odmowę zawarcia przez nich Umowy ubezpieczenia z Użytkownikiem,
  1. decyzje podjęte przez Użytkowników na podstawie artykułów opublikowanych w Serwisie, w tym również za szkody powstałe z tego tytułu,
  1. zawartość stron internetowych podmiotów trzecich, do których linki/odesłania znajdą się w Serwisie, w tym zawartość stron internetowych Ubezpieczycieli,
  1. szkody wyrządzone wskutek naruszenia przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu,
  1. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
  1. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości działania Serwisu, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które BLAMI nie ponosi odpowiedzialności,
  1. utratę danych Użytkowników spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych niezależnych od BLAMI,
  1. niezastosowanie się przez Użytkowników do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu lub poszczególnych Usług,
 3. BLAMI zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego ograniczenia albo wyłączenia dostępu do Serwisu w przypadku poddania Serwisu czynnościom konserwacyjnym, modyfikacjom lub konieczności usunięcia awarii, błędów, bądź innych zakłóceń w działaniu Serwisu – na czas realizacji tych czynności.

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

ORAZ POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Postępowanie reklamacyjne:
 2. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje na zasadach określonych poniżej:
 3. Reklamacje należy zgłosić na adres siedziby BLAMI: ul. Brukowa 16/102, 91 – 341 Łódź lub na adres poczty elektronicznej BLAMIvoletoubezpieczenia@gmail.com
 4. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, tj. imię, nazwisko albo nazwę (firmę) Użytkownika oraz jego adres korespondencyjny, informacje pozwalające na ustalenie Usługi, do której Użytkownik zgłasza swoje zastrzeżenia, przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi przez BLAMI wynosi 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 4, BLAMI w informacji przekazywanej Użytkownikowi, który wystąpił z reklamacją: wyjaśni przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, a także określi  przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Użytkownikowi przez BLAMI w postaci papierowej i wysłana na adres korespondencyjny Użytkownika zawarty w reklamacji, chyba  że Użytkownik w treści reklamacji wskaże, że chce otrzymać odpowiedź na reklamację drogą mailową i przedstawi jednocześnie adres swojej poczty elektronicznej do tego celu.
 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:
 9. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Użytkownik będący konsumentem ma też możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Więcej informacji na ten temat znajduje się m.in. na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. Postępowania w tego rodzaju sprawach prowadzone są m.in. przez:
  1. Stały Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, skr. poczt. nr 419
   00-549 Warszawa). Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny
  1. Rzecznika Finansowego (Biuro Rzecznika Finansowego Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów, al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa). Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://polubowne.rf.gov.pl/
  1. powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. W przypadku mieszkańców Łodzi, właściwy będzie np. Miejski Rzecznik Konsumentów (Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łodzi, ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź. Więcej informacji znajduje się pod adresem:https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/rzecznicy-i-pelnomocnicy/miejski-rzecznik-konsumentow-w-lodzi/.
 10. Nadto, w celu pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego istnieje też możliwość skorzystania z platformy ODR (ang. Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 11. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości zgłaszania reklamacji wobec Ubezpieczycieli na warunkach określonych w OWU oraz dochodzenia roszczeń przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 9. ZMIANA REGULAMINU

 1. BLAMI jest uprawniona do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej.
 2. Zmiana Regulaminu dotycząca Użytkowników może zostać dokonana z następujących ważnych powodów:
  1. gdy zmiana jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, treść prawomocnego orzeczenia sądu, ostatecznej decyzji organów administracyjnych lub innych organów ochrony prawnej,
  1. w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu lub dodania nowych usług, bądź funkcjonalności w Serwisie,
  1. gdy zmiana jest dokonywana ze względów bezpieczeństwa, w tym gdy ma na celu zwiększenie ochrony informacji udostępnianych w Serwisie.
 3. Komunikat o zmianie Regulaminu zawierający informacje o zmianie Regulaminu oraz link/odesłanie do nowej wersji Regulaminu, zostanie opublikowany w Serwisie na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika dokonanych zmian, Użytkownik może w powyższym terminie dokonać wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług zaprzestając korzystania z Serwisu lub informując BLAMI o wypowiedzeniu ww. Umowy w jednej z form wskazanych w § 12 ust. 1 Regulaminu. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu, zmieniony Regulamin wchodzi w życie i ma moc wiążącą wobec Użytkowników, którzy nie dokonali wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zgodnie z niniejszym ustępem.

§ 10. WYPOWIEDZENIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług określonych w Regulaminie w każdym czasie, poprzez zaprzestanie korzystania z Usług i zamknięcie strony Serwisu.
 2. Użytkownik będący konsumentem ma również prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług zawartej z BLAMI, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu, w terminie 14 dni od daty zawarcia ww. umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. potwierdzenia informacji wymaganych przepisami prawa, jeżeli jest to termin późniejszy. Aby skorzystać z tego uprawnienia Użytkownik powinien wysłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed upływem powyższego terminu, na adres kontakt@voleto.pl lub mailowo na adres poczty elektronicznej: voletoubezpieczenia@gmail.com Użytkownik może skorzystać z formularza do odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe. W przypadku odstąpienia od powyższej umowy, umowa ta jest uważana za niezawartą, zaś Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 3. Jednakże, wypowiedzenie przez Użytkownika umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, ani odstąpienie przez Użytkownika od tej umowy, nie ma wpływu na zobowiązania Użytkownika wobec Ubezpieczycieli, wynikających z zawartych Umów ubezpieczenia, w szczególności nie zwalnia Użytkownika z obowiązku opłacenia składki ubezpieczeniowej.
 4. Ubezpieczający będący konsumentem ma również możliwość odstąpienia od Umowy ubezpieczenia zawartej z Ubezpieczycielem w sposób określony w Regulaminie, bez podania przyczyny, w terminie 30 dni od dnia poinformowaniu Ubezpieczającego o zawarciu Umowy ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. potwierdzenia informacji wymaganych przepisami prawa, jeżeli jest to termin późniejszy. Aby skorzystać z tego uprawnienia Użytkownik powinien wysłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed upływem powyższego terminu do Ubezpieczyciela lub BLAMI na adres lub mailowo na adres poczty elektronicznej: kontakt@voleto.pl Użytkownik może skorzystać z formularza do odstąpienia od umowy właściwego dla Ubezpieczyciela, którego dotyczy Umowa ubezpieczenia, i dostępnego w zakładce https://voleto.pl/kontakt/ , jednakże nie jest to obowiązkowe. W przypadku odstąpienia od powyższej umowy, umowa ta jest uważana za niezawartą, zaś Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Odstąpienie od Umowy ubezpieczenia jest bezkosztowe, jednakże nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy ubezpieczenia nie przysługuje Użytkownikowi w przypadkach określonych w przepisach prawa, w tym w przypadku umów całkowicie wykonanych na żądanie konsumenta przed upływem terminów do odstąpienia od Umowy wskazanych w niniejszym paragrafie, a także w przypadku Umów ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż 30 dni.
 7. Pozostałe przypadki rozwiązania Umowy ubezpieczenia, jej wypowiedzenia lub odstąpienia od tej Umowy określają przepisy prawa oraz OWU.

§ 11. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników i Ubezpieczonych określa Polityka prywatności.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownicy mogą kontaktować się z BLAMI we wszystkich sprawach związanych z Usługami określonymi w Regulaminie:
  1. pisemnie na adres: ul. Brukowa 16/102, 91 – 341 Łódź lub
  1. mailowo na adres poczty elektronicznej: kontakt@voleto.pl.
 2. Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na jakikolwiek podmiot trzeci, o ile nie uzyska na to uprzedniej zgody BLAMI wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa:
  1. prawem właściwym dla umów o świadczenie Usług określonych w niniejszym Regulaminie jest prawo polskie,
  1. wszelkie spory wynikłe w związku ze świadczeniem usług określonych w Regulaminie będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla BLAMI.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych, ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2020


ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG  PRZEZ BLAMI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy przez Użytkownika będącego konsumentem)

Adresat: BLAMI Sp. z o.o., ul. Brukowa 16/102, 91 – 341 Łódź, adres poczty elektronicznej: kontakt@voleto.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi wynikającej z REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
ZA POŚREDNICTWEM SERWISU www.voleto.pl, w całości w części, tj. w zakresie dotyczącym Usługi …….(w tym ostatnim przypadku należy wskazać, jakiej Usługi dotyczy odstąpienie)

– Data zawarcia umowy

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies. Chcielibyśmy poprosić Cię o zgodę na ich przechowywanie na Twoim urządzeniu. Nie uruchomimy opcjonalnych plików cookie, zanim ich nie włączysz. Jeśli chcesz dowiedzieć sięwięcej w jaki sposób działają pliki cookie, odwiedź naszą stronę z Polityką prywatności