Strona główna Oblicz składkę Wiedza Pomoc

Wypełniłeś już kiedyś formularz?

Wróć do wybranej konfiguracji za pomocą kodu porównania.

Wpisz kod porównania

Wystarczy, że raz wypełnisz dane w naszych formularzach. Po wygenerowaniu propozycji ubezpieczycieli masz możliwość powrotu do nich - za pomocą kodu porównania.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies.
Chcielibyśmy poprosić Cię o zgodę na ich przechowywanie na Twoim urządzeniu. Nie uruchomimy opcjonalnych plików cookie, zanim ich nie włączysz. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej w jaki sposób działają pliki cookie, odwiedź naszą stronę z Polityką prywatności

Regulamin

§ 1 
DEFINICJE

 1. Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie wielką literą należy nadać następujące znaczenie: 
  1. BLAMI lub Usługodawca– oznacza BLAMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Brukowej 16/102, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000680716, NIP: 9471990610, REGON: 367406752, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 zł. 
  2. Kod Aztec – oznacza kod służący do automatycznego odczytu danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 
  3. Konsultant – oznacza przedstawiciela BLAMI uprawnionego, w imieniu i na rzecz BLAMI, do prowadzenia rozmów z Użytkownikami, w tym odbierania od nich oświadczeń związanych z przygotowaniem Propozycji ubezpieczeniowych oraz przeprowadzania procesu zawarcia Umowy ubezpieczenia. 
  4. Propozycja ubezpieczeniowa – oznacza indywidualną Propozycję ubezpieczeniową Ubezpieczyciela skierowaną do Użytkownika, przygotowaną na podstawie danych i informacji przedstawionych przez Użytkownika. Propozycja ubezpieczeniowa zawiera również informacje o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym, wymagane przez przepisy prawa. 
  5. OWU – oznacza ogólne warunki ubezpieczenia określone przez Ubezpieczyciela, na podstawie których Użytkownik zawiera Umowę ubezpieczenia. OWU są udostępniane Ubezpieczającym nieodpłatnie każdorazowo przed zawarciem Umowy ubezpieczenia. Aktualne OWU są również udostępnione w Serwisie w zakładce „Ważne dokumenty”.
  6. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. 
  7. Serwis – oznacza serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.voleto.pl, za pośrednictwem, którego BLAMI świadczy Usługi określone w Regulaminie. 
  8. Ubezpieczający – oznacza Użytkownika, który zawiera Umowę ubezpieczenia z Ubezpieczycielem na zasadach określonych w Regulaminie. 
  9. Ubezpieczony – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, na rzecz, której zawierana jest Umowa ubezpieczenia na zasadach określonych w Regulaminie. 
  10. Ubezpieczyciel – oznacza podmiot, z którym współpracuje BLAMI i który prowadzi działalność w zakresie ubezpieczeń osobowych lub majątkowych, na podstawie posiadanych zezwoleń, określonych przepisami prawa. 
  11. Umowa ubezpieczenia - oznacza umowę ubezpieczenia zawieraną na zasadach określonych w Regulaminie, na podstawie której Ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a Ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. 
  12. Usługa świadczona drogą elektroniczną– oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłaną i otrzymywaną za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). 
  13. Usługi – usługi świadczone przez BLAMI na podstawie niniejszego Regulaminu, w tym Usługi świadczone drogą elektroniczną. 
 1. Użytkownik– oznacza każdą osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu. Użytkownikiem może być konsument (osoba dokonująca transakcji w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową, dalej: Konsument) lub przedsiębiorca, który korzysta z Usług w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 poz. 1292 tj.) w tym przedsiębiorca, który korzysta z Usług w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, lecz umowa taka nie ma dla niego charakteru zawodowego (Przedsiębiorca Indywidualny). 
 2. Słowa zdefiniowane powyżej w liczbie pojedynczej mają to samo znaczenie co liczba mnoga danego słowa, natomiast liczba mnoga ma to samo znaczenie co liczba pojedyncza, chyba że kontekst wypowiedzi temu zaprzecza.

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy Regulamin stanowi wiążącą umowę pomiędzy BLAMI oraz Użytkownikiem, i określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz zasady korzystania z Usług świadczonych w ramach Serwisu. Regulamin określa także prawa i obowiązki Usługodawcy. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 2. Usługodawca świadczy Użytkownikowi usługi za pomocą środków komunikacji elektronicznej od momentu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. BLAMI, na podstawie umów agencyjnych zawartych z Ubezpieczycielami, realizuje usługę pośrednictwa przy zawieraniu Umów ubezpieczenia przez Użytkowników. BLAMI posiada pełnomocnictwa udzielone przez Ubezpieczycieli do zawierania Umów ubezpieczeniowych.
 4. W związku z działalnością agencyjną BLAMI jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11243596/A.
 5. Rejestr pośredników ubezpieczeniowych, o którym mowa w ust. 4 jest dostępny jest pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/ i co do zasady jest jawny w zakresie aktualnych danych, z wyłączeniem jednak danych, na których ujawnienie nie zezwalają przepisy prawa. Dane są udostępniane za pośrednictwem powyższej strony internetowej po wypełnieniu formularza elektronicznego. W formularzu elektronicznym należy podać żądane dane, w szczególności dane identyfikujące podmiot, którego dane mają być udostępnione. Informacje o Ubezpieczycielach, na których rzecz BLAMI realizuje czynności agencyjne oraz pełnomocnictwa przez nich udzielone, są dostępne w Serwisie pod adresem www.voleto.pl/wazne-dokumenty/.
 6. BLAMI nie posiada akcji ani udziałów zakładów ubezpieczeń uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu ani zgromadzeniu wspólników. 
 7. BLAMI posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych. 
 8. Zasady odpłatności: Korzystanie z niniejszego Serwisu oraz Usług w nim określonych jest bezpłatne. Użytkownik jest jednak zobowiązany do zapłaty składki ubezpieczeniowej w przypadku, gdy zawiera z Ubezpieczycielem Umowę ubezpieczenia, zgodnie z treścią dokumentów ubezpieczeniowych, w tym postanowieniami Umowy ubezpieczenia oraz OWU. Na tej podstawie, BLAMI otrzyma od Ubezpieczyciela prowizję uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej obliczoną zgodnie z warunkami określonymi w umowie agencyjnej zawartej pomiędzy BLAMI, a Ubezpieczycielem.
 9. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu i zawiera za jego pomocą Umowę ubezpieczeniową na rzecz osoby trzeciej to domniemywa się, że miał on do tego odpowiednie umocowanie lub jest uprawniony do takich działań, w przypadku gdy dokonuje tego na rzecz podmiotu gospodarczego. 
 10. Serwis nie oferuje usługi prowadzenia konta Użytkownika w Serwisie. 

§ 3 
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin określa m.in.:
  1. rodzaj i zakres Usług świadczonych przez BLAMI w ramach Serwisu,
  2. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu oraz Umów ubezpieczenia, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, wykorzystywanym do świadczenia Usług, 
  3. Niniejszy dokument stanowi również regulamin, o którym mowa art. 8 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 
 2. BLAMI udostępnia niniejszy Regulamin Użytkownikom nieodpłatnie w Serwisie przed zawarciem umów określonych w Regulaminie. 
 3. Ponadto, BLAMI udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 
 4. Podstawowe obowiązki Użytkownika: Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności oraz przepisów prawa. Użytkownik może wykorzystywać Serwis wyłącznie w celach określonych w Regulaminie i zgodnie z jego postanowieniami. 

§ 4. 
WARUNKI TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika następujących wymagań technicznych: 
  1. w przypadku urządzeń stacjonarnych – korzystania przez Użytkownika z urządzenia z:
   • systemem operacyjnym Windows (7, 8, 10, 11) lub
   • systemem operacyjnym OS X w wersji co najmniej 10.10 lub
   • systemem z rodziny Linux we wspieranej przez twórców wersji zainstalowanej dystrybucji (np. Debian, Linux Mintlub Ubuntu) oraz
  2. zainstalowaną przeglądarką internetową (Chrome, Opera, Firefox, Microsoft Edge lub Internet Explorer od wersji 11),
  3. w przypadku urządzeń mobilnych – korzystania przez Użytkownika z urządzenia z:
   • systemem Android w wersji nie niższej niż 6.0 lub
   • systemem iOS w wersji nie niższej niż 12.3.1
  4. posługiwania się aktualną wersją oprogramowania sprzętowego oraz sieciowego oraz zainstalowanymi poprawkami bezpieczeństwa i aktualizacjami systemu operacyjnego na wykorzystywanym urządzeniu.
 2. W przypadku korzystania przez Użytkownika z porównywarki Propozycji ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów mechanicznych, w celu sczytania danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu za pomocą Kodu Aztec, wymagane jest przesłanie przez Użytkownika wyraźnego zdjęcia kodu Aztec znajdującego się na dowodzie rejestracyjnym. Do takiego działania niezbędne jest połączenie z Internetem oraz uprawnienia w ramach systemu operacyjnego do przesyłania plików za pomocą Internetu. 
 3. Warunki techniczne zawarcia Umowy ubezpieczenia podczas rozmowy z Konsultantem: W przypadku chęci zawarcia przez Użytkownika Umowy ubezpieczenia podczas rozmowy z Konsultantem na zasadach określonych w Regulaminie, konieczne jest spełnienie przez Użytkownika następujących warunków technicznych: 
  1. korzystanie przez Użytkownika z urządzenia mobilnego umożliwiającego tonowe wybieranie numerów, 
  2. posiadanie aktywnego numeru telefonu, za pośrednictwem którego ma zostać zrealizowana ww. Usługa, 
  3. posiadanie aktywnego adresu e-mail, na który zostanie przesłana wybrana przez Użytkownika polisa ubezpieczeniowa. 

§ 5. 
USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ BLAMI      

 1. Korzystając z Usług w ramach Serwisu, Użytkownik może otrzymywać informacje dotyczące Propozycji ubezpieczeniowych i Umów ubezpieczenia oraz informacji o BLAMI jako dystrybutorze ubezpieczeń drogą elektroniczną za pomocą sieci Internet. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie tych informacji.
 2. Przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, BLAMI określa, na podstawie uzyskanych od Użytkownika informacji lub na podstawie rozmowy telefonicznej z Użytkownikiem, jego wymagania i potrzeby oraz podaje w zrozumiałej formie obiektywne informacje o produkcie ubezpieczeniowym, w celu umożliwienia Użytkownikowi podjęcia świadomej decyzji. Informacja o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym oraz inne wymagane informacje dostępne są bezpośrednio w Serwisie w formie dokumentów dostępnych w ramach podstrony„Ważne Dokumenty”, stanowiącej element Serwisu. BLAMI zapewnia dostępność tych informacji bezpośrednio Użytkownikowi na stronie internetowej do czasu wygaśnięcia ważności kalkulacji ubezpieczenia tj. w okresie od daty dokonania kalkulacji do dnia poprzedzającego start ubezpieczania. Jeżeli dane informacje w sposób obiektywny nie mogą zostać podane przed zawarciem Umowy ubezpieczeniowej, BLAMI przekaże je Użytkownikowi natychmiast po zawarciu Umowy ubezpieczeniowej.
 3. BLAMI na żądanie Użytkownika, przekazuje mu nieodpłatnie informacje o których mowa w pkt. 2, w postaci papierowej lub elektronicznej.
 4. BLAMI udostępnia wobec Użytkowników Serwis, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą skorzystać z następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. zapoznać się z informacjami dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych oferowanych przez Ubezpieczycieli,
  2. skorzystać z porównywarki Propozycji ubezpieczeniowych w celu zapoznania się z Propozycjami ubezpieczeniowymi dotyczącymi ubezpieczeń oferowanych przez Ubezpieczycieli, 
  3. zawrzeć Umowę ubezpieczenia z Ubezpieczycielem na podstawie wybranej przez Użytkownika Propozycji ubezpieczeniowej, 
  4. zamówić usługę przypomnienia o zbliżającym się upływie okresu ochrony ubezpieczeniowej, 
  5. zapoznać się z artykułami dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych, które publikowane są w Serwisie prowadzonym przez BLAMI. 
 5. Użytkownik w przypadku wyboru Propozycji ubezpieczeniowej przedstawionej przez BLAMI w ramach Porównywarki Propozycji ubezpieczeniowych może zawrzeć na jej podstawie Umowę Ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu lub podczas rozmowy z Konsultantem, na warunkach określonych w Regulaminie. 
 6. Umowa o korzystanie z Serwisu przez Użytkownika zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez niego z Serwisu, a rozwiązuje się automatycznie z chwilą zamknięcia strony internetowej Serwisu, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia przez Użytkownika.
 7. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z porównywarki i przedstawienia Użytkownikowi Propozycji ubezpieczeniowych przez BLAMI, umowa o korzystanie z Serwisu wygasa wraz z upływem okresu ważności Propozycji ubezpieczeniowych. Użytkownik może również w każdej chwili zrezygnować z tej Usługi zaprzestając korzystania z Serwisu lub poinformować o tym BLAMI w sposób wskazany w § 12 ust. 1 Regulaminu. 
 8. Użytkownik może również w każdej chwili zrezygnować z zamówionej Usługi określonej w ust. 1 lit. d informując o tym BLAMI w sposób wskazany w § 12 ust. 1 Regulaminu. 
 9. Ponadto, w przypadku korzystania z Usługi umożliwiającej zawarcie Umowy ubezpieczenia z Ubezpieczycielem za pośrednictwem Serwisu, na podstawie wybranej Propozycji ubezpieczeniowej, Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie tej Usługi w każdej chwili przed zawarciem przez Użytkownika Umowy ubezpieczenia na warunkach określonych w Regulaminie, zamykając stronę internetową Serwisu. Umowa dotycząca Usługi umożliwiającej zawarcie Umowy ubezpieczenia w Serwisie wygasa również automatycznie w chwili zrealizowania Usługi, tj. zakończenia procesu zawarcia Umowy ubezpieczenia. 
 10. W ramach korzystania z Serwisu oraz Usług określonych w Regulaminie oraz Umów ubezpieczenia zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, wulgarnych, wprowadzających w błąd, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, ich prawa lub dobre obyczaje. 
 11. Zabronione jest również jest wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu oraz Usług określonych w Regulaminie: 
  1. niezgodnie z ich przeznaczeniem, 
  2. w celach komercyjnych, w tym w celu prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec BLAMI, 
  3. w sposób sprzeczny z prawem lub zasadami współżycia społecznego, 
  4. w celu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia lub podejmowania innych działań lub zaniechań sprzecznych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, 
  5. w celu działania na szkodę BLAMI, Ubezpieczycieli, innych Użytkowników lub osób trzecich lub w celu wprowadzenia ich w błąd, 
  6. w sposób naruszający dobra osobiste lub prawa osób trzecich, 
  7. w celu przesyłania materiałów (plików) niezgodnych z celem Usługi lub których udostępnienie w Serwisie spowoduje naruszenie praw lub dóbr osób trzecich,
  8. w sposób zautomatyzowany, w szczególności za pomocą botów i innych narzędzi, które w sposób automatyczny miałyby korzystać z Serwisu bez ingerencji Użytkownika, m.in. poprzez samodzielne wypełnianie formularzy i pozyskiwania w ten sposób Propozycji ubezpieczeniowych.
 12. Ponadto, Użytkownik obowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich działań bądź zaniechań, które mogą zakłócić, utrudnić, bądź uniemożliwić korzystanie z Serwisu przez BLAMI, Użytkowników lub inne osoby, bądź doprowadzić do uszkodzenia Serwisu.

  Usługodawca wskazuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną związane jest z ryzykiem zainfekowania systemu informatycznego niechcianym oprogramowaniem, takim jak wirusy, rootkity, ransomware i spyware. W celu minimalizacji ryzyka powiązanego z możliwością zainfekowaniu urządzenia Użytkownika zalecane jest:
  1. zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na urządzeniu Użytkownika,
  2. aktualizowanie systemu operacyjnego na urządzeniu Użytkownika. 
 1. W Serwisie w zakładce dostępnej pod adresem: https://voleto.pl/wazne-dokumenty/ BLAMI udostępnia OWU oraz inne dokumenty dotyczące ubezpieczeń oferowanych przez Ubezpieczycieli, z którymi BLAMI współpracuje. 
 2. Treść OWU oraz ww. dokumentów jest każdorazowo opracowywana przez Ubezpieczycieli. BLAMI nie ponosi odpowiedzialności za OWU i inne warunki określone przez Ubezpieczycieli w związku z oferowanymi przez nich ubezpieczeniami. 
 3. OWU i ww. dokumenty są udostępniane w Serwisie nieodpłatnie. Użytkownik może dokonać ich pobrania, utrwalenia, odtwarzania i wydrukowania. 

  Usługa Porównywarki Propozycji ubezpieczeniowych świadczona w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z indywidualnie dopasowanymi Propozycjami ubezpieczeniowymi oraz umożliwia zawarcie Umowy ubezpieczeniowej na bazie przedstawionej Propozycji ubezpieczeniowej. Porównywarka zbiera w ramach formularza informacje w celu poznania wymogów Użytkownika (zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 17 grudnia 2017) Szczegółowy sposób funkcjonowania Serwisu jest następujący:
  1. Użytkownik po wejściu na stronę https://voleto.pl/ wypełnia odpowiedni formularz elektroniczny podając informacje o przedmiocie ubezpieczenia (np. życie lub pojazd) i podmiocie ubezpieczenia (np. użytkownik pojazdu), które to są wymagane przez firmy ubezpieczeniowe w celu zawarcia umowy ubezpieczenia,
  2. przed przesłaniem informacji w formularzu Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem i informacjami o przetwarzaniu danych osobowych oraz zaakceptować je, co może nastąpić przez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru,
  3. po uzupełnieniu i wysłaniu formularza (poprzez naciśnięcie guzika „Wyślij”), towarzystwa ubezpieczeniowe otrzymają odpowiednie dane i Użytkownikowi przedstawione zostają oferty ubezpieczenia, których szczegóły bazują na przedstawionych przez Użytkownika danych,
  4. Po otrzymaniu przygotowanych przez Ubezpieczycieli Propozycji ubezpieczeniowych, BLAMI przedstawi je następnie Użytkownikowi niezwłocznie za pośrednictwem Serwisu. Zebranie i przedstawienie informacji o Propozycjach ubezpieczeniowych następuje automatycznie na bazie przekazanych danych,
  5. Propozycje ubezpieczeniowe będą zawierać m.in. informacje o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym, a także o obliczonej przez Ubezpieczycieli wysokości składki ubezpieczeniowej na podstawie danych i informacji podanych przez Użytkownika,
  6. na podstawie przedstawionych Propozycji ubezpieczeniowych Użytkownik ma możliwość zawarcia Umowy ubezpieczeniowej bezpośrednio za pomocą Serwisu lub za pomocą rozmowy telefonicznej z konsultantem. 
 1. Wypełnienie formularza jest bezpłatne i nie oznacza zawarcia Umowy ubezpieczeniowej.
 2. Dane i informacje udostępniane przez Użytkownika dotyczą w szczególności przedmiotu ubezpieczenia oraz podmiotu ubezpieczenia.
 3. Zakres danych i informacji potrzebnych do uzupełnienia formularza i przedstawienia Propozycji ubezpieczeniowych jest zależny od rodzaju ubezpieczenia oraz wymagań Ubezpieczycieli. 
 4. Podanie danych i informacji przez Użytkownika na etapie uzupełniania formularza jest całkowicie dobrowolne, z zastrzeżeniem ustępów poniższych. 
 5. Użytkownik, uzupełniając formularz, może również podać niepełne dane i informacje, jednakże w przypadku wyboru Propozycji ubezpieczeniowej, uzupełnienie pozostałych danych i informacji może być wymagane na etapie zawarcia Umowy ubezpieczenia. Nieuzupełnienie powyższych danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia Umowy ubezpieczeniowej. 
 6. Podanie niepełnych danych i informacji przez Użytkownika, w zależności od rodzaju ubezpieczenia oraz rodzaju i zakresu pominiętych przez Użytkownika danych i informacji, może również uniemożliwić przygotowanie Propozycji ubezpieczeniowych przez Ubezpieczycieli i przedstawienie ich Użytkownikowi w porównywarce w Serwisie. Jednocześnie przedstawienie niepełnych danych i informacji przez Użytkownika, w zależności od rodzaju ubezpieczenia może spowodować, iż ostateczna Propozycja ubezpieczeniowa Ubezpieczyciela będzie odbiegała od tej zaprezentowanej w porównywarce w Serwisie. 
 7. BLAMI nie ponosi odpowiedzialności za odmowę przygotowania przez Ubezpieczycieli Propozycji ubezpieczeniowych na podstawie informacji i danych podanych przez Użytkownika. 
 8. Podane przez Użytkownika dane i informacje mogą zostać zweryfikowane przez Ubezpieczycieli na podstawie historii ubezpieczenia dostępnej w bazie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 
 9. Użytkownik może udostępnić dane i informacje, o których mowa w ust. 1 uzupełniając samodzielnie formularz znajdujący się Serwisie. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów mechanicznych możliwe jest także częściowe automatyczne uzupełnienie powyższego formularza, poprzez sczytanie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu mechanicznego, na podstawie Kodu Aztec wprowadzonego do Serwisu przez Użytkownika. 
 10. BLAMI nie ponosi odpowiedzialności za treść tych Propozycji, w tym za wysokość składki określonej przez Ubezpieczycieli. 
 11. W przypadku nieprzedstawienia w Porównywarce Propozycji ubezpieczeniowej określonego Ubezpieczyciela, ze względu na nieprzekazanie przez Użytkownika wymaganych przez Ubezpieczyciela danych i informacji, w Porównywarce, poza Propozycjami ubezpieczeniowymi może zostać również udostępniona informacja, że Propozycja ubezpieczeniowa tego Ubezpieczyciela może zostać przedstawiona w przypadku uzupełnienia przez Użytkownika powyższych danych i informacji.
 12. Użytkownik nie jest zobligowany do zawarcia Umowy ubezpieczenia na podstawie Propozycji ubezpieczeniowych przedstawionych w Porównywarce. W przypadku jednak wyboru Propozycji ubezpieczeniowej przez Użytkownika, Propozycja ta powinna zostać przyjęta przez niego niezwłocznie. 
 13. Okres ważności Propozycji ubezpieczeniowych wynosi 24 godziny od chwili przedstawienia ich Użytkownikowi w Porównywarce Propozycji ubezpieczeniowych. Po tym terminie Propozycje ubezpieczeniowe wygasają. 
 14. Przedstawione Propozycje ubezpieczeniowe nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i są jedynie zaproszeniem do złożenia oferty.
 15. Po przedstawieniu Propozycji ubezpieczeniowych w Porównywarce, BLAMI wyświetli Użytkownikowi indywidualny kod pozwalający na ponowne wyświetlenie (odtworzenie) powyższych Propozycji ubezpieczeniowych, bez konieczności ponownego udostępniania przez Użytkownika danych i informacji, na podstawie których Propozycje ubezpieczeniowe zostały uprzednio wygenerowane. Okres ważności kodu jest tożsamy z okresem ważności Propozycji ubezpieczeniowych. Po tym terminie, korzystanie przez Użytkownika z kodu w Serwisie nie jest możliwe. 
 16. Wyświetlenie (ponowne) odtworzenie Propozycji ubezpieczeniowych, zgodnie z ust. 34 powyżej, wymaga podania wyżej opisanego kodu przez Użytkownika w miejscu do tego przeznaczonym w Serwisie. Użytkownik jest obowiązany do nieudostępniania tego kodu osobom trzecim. 
 17. BLAMI zastrzega, że warunki określone w Propozycjach ubezpieczeniowych przedstawionych za pośrednictwem Porównywarki, w tym wysokość składki ubezpieczeniowej, mogą ulec zmianie, w przypadku zmiany danych i informacji, które stanowiły podstawę ich przygotowania lub przedstawienia przez Użytkownika nowych danych i informacji nieznanych Ubezpieczycielom podczas przygotowywania Propozycji ubezpieczeniowych. 
 18. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić, że wszelkie dane i informacje podane w formularzu są prawdziwe, rzetelne, kompletne, aktualne, zgodne z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, a także że nie naruszają one dóbr i praw osób trzecich. Spełnienie powyższego wymogu przez Użytkownika jest warunkiem koniecznym do zawarcia Umowy ubezpieczenia. 

§6. 
ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA I ZASADY PŁATNOŚCI SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ

 1. BLAMI nie staje się stroną Umów ubezpieczenia oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich wykonanie. BLAMI nie ponosi również odpowiedzialności za treść Propozycji ubezpieczeniowych, OWU i inne warunki określone przez Ubezpieczycieli w związku z oferowanymi przez nich ubezpieczeniami
 2. Umowy ubezpieczenia są zawierane przez Ubezpieczających na warunkach określonych w tych umowach oraz OWU. Warunkiem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest każdorazowo uprzednie zapoznanie się z treścią takiej Umowy ubezpieczenia.
 3. Umowy ubezpieczenia podlegają prawu polskiemu. 
 4. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić, że wszelkie dane i informacje podane w celu zawarcia Umowy ubezpieczenia i jej realizacji są prawdziwe, rzetelne, kompletne, aktualne, zgodne z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, a także że nie naruszają one dóbr i praw osób trzecich. 
 5. Ubezpieczający może zawrzeć Umowę ubezpieczenia na podstawie wybranej przez siebie Propozycji ubezpieczeniowej: 
  1. za pośrednictwem Serwisu, 
  2. w wyniku rozmowy z Konsultantem. 
 6. Zawarcie Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu możliwe jest wyłącznie na podstawie otrzymanej przez Ubezpieczającego Propozycji ubezpieczeniowej w ramach korzystania z porównywarki Propozycji Ubezpieczeniowych, która zostaje zaakceptowana przez Ubezpieczającego. 
 7. Do zawarcia Umowy ubezpieczenia dochodzi z chwilą łącznego spełnienia przez Ubezpieczającego następujących warunków: 
  1. potwierdzenia przez Ubezpieczającego, że zapoznał się on z niniejszym Regulaminem oraz że akceptuje jego treść - poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru, 
  2. potwierdzenia przez Ubezpieczającego, że zapoznał się z treścią udostępnionych mu przez BLAMI dokumentów ubezpieczeniowych, dotyczących wybranego ubezpieczenia, w tym Propozycją ubezpieczeniową, OWU oraz że akceptuje ich treść – poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru, 
  3. uzupełnienia przez Ubezpieczającego brakujących danych i informacji wymaganych przez Ubezpieczyciela w razie istnienia takiej potrzeby, 
  4. naciśnięcia przez Ubezpieczającego odpowiedniego przycisku w Serwisie w celu wyrażenia przez Ubezpieczającego woli zawarcia Umowy ubezpieczenia na warunkach określonych w dokumentach ubezpieczeniowych, 
  5. opłacenia składki ubezpieczeniowej określonej przez Ubezpieczyciela.
 8. Niezwłocznie po zawarciu Umowy ubezpieczenia i otrzymaniu przez BLAMI odpowiednich Dokumentów od Ubezpieczyciela BLAMI prześle na udostępniony przez Użytkownika, adres e-mail dokumenty dotyczące zakupionego przez Ubezpieczającego ubezpieczenia, w tym OWU oraz polisę, potwierdzające zawarcie Umowy ubezpieczenia. 
 9. Kwota i termin płatności składki ubezpieczeniowej są określone w Umowie ubezpieczenia lub dokumentach ubezpieczeniowych. 
 10. Ubezpieczający może opłacić składkę ubezpieczeniową przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem dostępnych w Serwisie metod płatności online. 
 11. Płatności online realizowane są na odrębnych warunkach określonych przez operatora płatności PayPro SA z siedzibą w Poznaniu dostępnych pod adresami https://www.przelewy24.pl/regulamin, za które BLAMI nie ponosi odpowiedzialności. Wszelkie reklamacje związane z transakcjami dokonanymi przez Ubezpieczającego w formie online powinny być kierowane do operatora płatności, za pośrednictwem którego realizowana była płatność. 
 12. Zawarcie Umowy ubezpieczenia w wyniku rozmowy z Konsultantem może dotyczyć wyłącznie Propozycji ubezpieczeniowej przedstawionej przez Konsultanta i wybranej przez Ubezpieczającego podczas rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z tym Konsultantem. 
 13. Konsultant może przedstawić Użytkownikowi Propozycje Ubezpieczeniowe, na podstawie danych i informacji udostępnionych przez Użytkownika. 
 14. Po udostępnieniu Konsultantowi przez Użytkownika danych i informacji, Konsultant przekaże je do Ubezpieczycieli, którzy na ich podstawie mogą przygotować Propozycje ubezpieczeniowe dla Użytkownika. Po otrzymaniu przez Konsultanta Propozycji ubezpieczeniowych od Ubezpieczycieli, Konsultant przedstawi je następnie Użytkownikowi udostępniając jednocześnie wszelkie wymagane informacje na ich temat. Użytkownik nie jest zobligowany do zawarcia Umowy ubezpieczenia na podstawie Propozycji ubezpieczeniowych przedstawionych przez Konsultanta. 
 15. Propozycje ubezpieczeniowe przedstawione przez Konsultanta wygasają po 12 godzinach od chwili ich przedstawienia przez Konsultanta. 
 16. W przypadku wybrania przez Ubezpieczającego Propozycji ubezpieczeniowej przedstawionej przez Konsultanta, w celu zawarcia Umowy ubezpieczenia, BLAMI przekazuje Ubezpieczającemu dokumenty ubezpieczeniowe, w tym Polisę ubezpieczeniową, OWU oraz dokumenty dotyczące płatności składki ubezpieczeniowej, w tym jej wysokości i terminu zapłaty. 
 17. W przypadku woli zawarcia przez Użytkownika Umowy ubezpieczenia na podstawie wybranej Propozycji ubezpieczeniowej, Użytkownik powinien potwierdzić wobec Konsultanta w ramach rozmowy telefonicznej, iż zapoznał się z treścią udostępnionych mu przez BLAMI dokumentów ubezpieczeniowych dotyczących wybranego ubezpieczenia oraz że akceptuje ich treść, a także że wyraża wolę zawarcia Umowy ubezpieczenia zgodną z warunkami określonymi w tych dokumentach. 
 18. Niezwłocznie po spełnieniu przez Ubezpieczającego ww. wymogów, BLAMI prześle Ubezpieczającemu na udostępniony przez niego adres e-mail, dokumenty ubezpieczeniowe, w tym OWU, dokumenty dotyczące płatności składki ubezpieczeniowej i polisę ubezpieczeniową, potwierdzającą zawarcie Umowy ubezpieczenia. 
 19. Ubezpieczający obowiązany jest również do opłacenia składki ubezpieczeniowej. Składka może zostać opłacona przez Ubezpieczającego przelewem tradycyjnym. 

§ 7
PRZYPOMNIENIE O UPŁYWIE OKRESU OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

 1. Ubezpieczający, którzy zawrze Umowę ubezpieczenia z Ubezpieczycielem za pośrednictwem Serwisu lub inny Użytkownik Serwisu mogą zamówić w Serwisie Usługę przypomnienia o upływie okresu ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z Umowy ubezpieczenia zawartej przez Ubezpieczającego za pośrednictwem Serwisu lub umowy ubezpieczenia zawartej przez Użytkownika poza Serwisem. 
 2. W celu zamówienia Usługi wymagane jest: 
  1. w przypadku Ubezpieczonych: 
   • podanie przez Użytkownika w Serwisie, na etapie zawierania Umowy ubezpieczenia, swojego numeru telefonu lub adresu e-mail w wyznaczonym do tego miejscu w Serwisie, 
   • potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się on z niniejszym Regulaminem oraz że akceptuje jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru, 
   • naciśnięcie przez Użytkownika przycisku zamawiającego Usługę,
  2. w przypadku pozostałych Użytkowników, którzy nie skorzystali z Usług związanych z Porównywarką Propozycji ubezpieczeniowych i nie zawarli Umowy ubezpieczeniowej za pomocą Serwisu: 
   • podanie przez Użytkownika w Serwisie informacji na temat rodzaju ubezpieczenia, którego dotyczyć będzie Usługa oraz terminu ważności ochrony ubezpieczeniowej przewidzianej dla tego ubezpieczenia, wynikającego z umowy ubezpieczenia zawartej poza Serwisem, 
   • udostępnienie przez Użytkownika swojego numeru telefonu lub adresu e-mail w wyznaczonym do tego miejscu w Serwisie, 
   • potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się on z niniejszym Regulaminem oraz dokumentami dotyczącymi ochrony danych osobowych i że akceptuje jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru, 
   • naciśnięcie przez Użytkownika przycisku zamawiającego Usługę,
 3. W ramach Usługi BLAMI wyśle do Ubezpieczającego wiadomość e-mail lub sms, w zależności od rodzaju danych kontaktowych podanych przez Użytkownika, zawierającą informację o zbliżającym się upływie ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z umów, o których mowa w ust. 1. 

§ 8. 
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. BLAMI odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Użytkownik jest odpowiedzialny za swoje działania i zaniechania, które nie są zgodne z postanowieniami Regulaminu lub powszechnie obowiązującym prawem. Użytkownik może być również odpowiedzialny za materiały, które zamieścili wewnątrz Serwisu. 
 3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, BLAMI nie ponosi odpowiedzialności za: 
  1. treść i formę danych i informacji przekazanych przez Użytkownika w Serwisie lub wobec Konsultanta, w tym za ich rzetelność, kompletność, aktualność, prawdziwość i zgodność z przepisami prawa, a także za niepoprawne uzupełnienie formularzy oraz podanie błędnych danych, 
  2. ujawnienie przez Użytkownika wobec osób trzecich kodu pozwalającego na ponowne odtworzenie Propozycji ubezpieczeniowych wyświetlonych w porównywarce oraz szkody wyrządzone z tego tytułu,
  3. treść Propozycji ubezpieczeniowych, Umów ubezpieczenia i OWU oraz ich realizację przez Ubezpieczycieli, 
  4. odmowę przedstawienia Propozycji ubezpieczeniowych przez Ubezpieczycieli, a także odmowę zawarcia przez nich Umowy ubezpieczenia z Użytkownikiem, 
  5. decyzje podjęte przez Użytkowników na podstawie artykułów opublikowanych w Serwisie, w tym również za szkody powstałe z tego tytułu, 
  6. zawartość stron internetowych podmiotów trzecich, do których linki/odesłania znajdą się w Serwisie, w tym zawartość stron internetowych Ubezpieczycieli, 
  7. szkody wyrządzone wskutek naruszenia przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu,
  8. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, 
  9. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości działania Serwisu, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które BLAMI nie ponosi odpowiedzialności, czyli m.in. nieprawidłowe działanie usług telekomunikacyjnych, awarie sieci oraz inne wydarzenia, które uniemożliwiają dostęp do Internetu,
  10. utratę danych Użytkowników spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych niezależnych od BLAMI, 
  11. niezastosowanie się przez Użytkowników do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu lub poszczególnych Usług, 
 4. Usługodawca dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić dostępność Serwisu i Usług przez 24 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem planowanych lub nagłych prac naprawczych. Usługodawca może przeprowadzać okresowe prace naprawcze, co do których dołoży najlepszych starań, aby powiadamiać o nich Użytkowników z wyprzedzeniem. Jednakże, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania napraw również doraźnie, bez informowania Użytkowników z wyprzedzeniem, w szczególności w celu eliminacji błędów lub wad, który usunięcie nie jest powiązane z koniecznością wyłączenia Serwisu na dłuższy czas. Jeżeli będzie to możliwe, informacje o planowanych pracach naprawczych zostaną przedstawione Użytkownikom w formie komunikatu dostępnego w Serwisie. 
 5. W związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. działania nienaruszającego praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, włączająca w to prawa wynikające z rejestrowania wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, do których prawa ma Usługodawca,
  2. wstrzymania się od używania Serwisu w celu zamieszczania lub wysyłania na niej nielegalnych materiałów, w szczególności takich, które są niezgodne z postanowieniami Regulaminu lub naruszają powszechnie obowiązujące prawo lub w celu dokonywania jakichkolwiek innych działań, które nie są zgodne z prawem,
  3. wstrzymać się od działań, które naruszałyby prywatność lub dobra osobiste innych Użytkowników,
  4. wstrzymać się od działań, które mogą doprowadzić do nieautoryzowanego wpływu na Serwisu, w szczególności takich, które mogłyby spowolnić lub przerwać funkcjonowanie Serwisu oraz takich, które mogłyby doprowadzić do utraty, zmiany lub ograniczenia dostępu do Serwisu przez Użytkowników,
  5. wstrzymać się od korzystania z Serwisu w celu wysyłania spamu lub innych postaci niepożądanych komunikatów reklamowych lub wysyłania informacji przy użyciu automatycznych algorytmów lub botów,
  6. wstrzymać się od korzystania z Serwisu w celu wysyłania, tworzenia lub dokonywania operacji przy użyciu złośliwego oprogramowania, takiego jak ransomware, spyware, malware i innych typów wirusów komputerowych.
 6. Usługodawca jest odpowiedzialny tylko za faktyczne szkody wyrządzone przez jego działania lub zaniechania powiązane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu. Odpowiedzialność Usługodawcy za inne szkody, wliczając w to szkody za utracone zarobki jest wyłączona.
 7. Pojęcie “siła wyższa” będzie rozumiane przez Strony jako wydarzenie, które nie mogło być przewidziane przy zachowaniu należytej staranności wymaganej w relacjach biznesowych, która to nie jest wynikiem działania lub zaniechania Strony, która miałaby być uznana za odpowiedzialną oraz któremu Strona nie mogła przeciwdziałać jeżeli działałaby z należytą starannością i za którą nie jest odpowiedzialna zgodnie z ogólnymi zasadami prawa cywilnego, w szczególności mogą to być: strajk generalny, konflikt zbrojny w danym kraju, blokada portów lub innych powszechnie używanych środków wejścia lub wyjścia, trzęsienia ziemi, powodzie, epidemie, zniszczenia i inne wydarzenia powiązane z działaniem sił przyrody. 
 8. Usługodawca może na własne ryzyko bez zgody Użytkownika korzystać z usług podwykonawców w celu wykonania swoich obowiązków wynikających z Regulaminu. Współpraca z podwykonawcą powinna następować zgodnie z procedurami stosowanymi w zakładzie Usługodawcy i zgodnie z zapewnionymi instrukcjami. Usługodawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawcy wobec Użytkownika jak za własne, szczególnie w sytuacji, niewykonania lub niepoprawnego wykonania zobowiązania, włączając w to opóźnienia i niesprostanie terminów wskazanym w Regulaminie.

§ 9. 
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE ORAZ POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje na zasadach określonych poniżej: Reklamacje należy zgłosić na adres siedziby BLAMI: ul. Brukowa 16/102, 91 – 341 Łódź lub na adres poczty elektronicznej kontakt@voleto.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, tj. imię, nazwisko albo nazwę (firmę) Użytkownika oraz jego adres korespondencyjny, 
  2. informacje pozwalające na ustalenie Usługi, do której Użytkownik zgłasza swoje zastrzeżenia, przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację. 
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi przez BLAMI wynosi 30 dni od daty otrzymania reklamacji. 
 4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 4, BLAMI w informacji przekazywanej Użytkownikowi, który wystąpił z reklamacją: 
  1. wyjaśni przyczynę opóźnienia, 
  2. wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, 
  3. określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. 
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Użytkownikowi przez BLAMI w postaci wiadomości e-maili wysłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika zawarty w reklamacji, chyba że Użytkownik w treści reklamacji wskaże, że chce otrzymać odpowiedź na reklamację drogą papierową i przedstawi jednocześnie swój adres do korespondencji w tym celu.
 6. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Użytkownik będący konsumentem ma też możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Więcej informacji na ten temat znajduje się m.in.: 
  1. na stronie internetowej Stałego Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/sad_polubowny_przy_KNF
  2. na stronie internetowej Rzecznika Finansowego https://rf.gov.pl/
  3. na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl
  4. na właściwych stronach internetowych powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. W przypadku mieszkańców Łodzi, właściwy będzie np. Miejski Rzecznik Konsumentów (Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łodzi, ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź. Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/rzecznicy-i-pelnomocnicy/miejski-rzecznik-konsumentow-w-lodzi/
 7. Nadto, w celu pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego istnieje też możliwość skorzystania z platformy ODR (ang. Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem:
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 8. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości zgłaszania reklamacji wobec Ubezpieczycieli na warunkach określonych w OWU oraz dochodzenia roszczeń przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 10. 
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Usługodawca oświadcza, że wszelkie prawa, wliczając w to prawa własności intelektualnej, do Serwisu są jego własnością. Usługodawca jest uprawniony do zawarcia umowy pomiędzy nim i Użytkownikiem, która miałaby dotyczyć korzystania z Serwisu przez Użytkownika i wykonywania obowiązków wynikłych z Regulaminu. Usługodawca wskazuje, że utworzenie tego Regulaminu i związanie się jego postanowieniami, włączając w to korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, nie będzie prowadziło do naruszenia żadnych praw czy dóbr stron trzecich (włączając w to podmioty powiązane z Usługodawcą), szczególnie w zakresie praw własności intelektualnej lub jakichkolwiek innych umów zawartych przez Usługodawcę ze stronami trzecimi. 
 2. Wszystkie prawa własności do Serwisu i prawa z nimi powiązane (włączając w to adaptacje i kopie) pozostają własnością Usługodawcy.
 3. Usługodawca nadaje Użytkownikowi, a Użytkownik otrzymuje niewyłączone i nieograniczone terytorialnie prawo do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem.
 4. Kod źródłowy Serwisu jest uznawany poufny oraz za tajemnicę przedsiębiorstwa Usługodawcy. Użytkownik zgadza się nie podejmować żadnych działań, które miałyby prowadzić do zapoznania się z kodem źródłowym, w szczególności zobowiązują się nie dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować, demontować, pozyskiwać lub zmieniać kodu, korzystać z niego w całości lub częściowo dla innych celów niż zamierzone lub w celach edukacyjnych.
 5. Użytkownik:
  1. zobowiązany jest korzystać z Serwisu i materiałów z nią powiązanych wszystkich praw powiązanych z Serwisem (włączając w to adaptacje i kopie) zgodnie z Regulaminem,
  2. nie ma uprawnień do dokonywania zmian, poprawek i modyfikacji Serwisu i wszystkich materiałów oraz praw powiązanych z Serwisu (włączając w to adaptacje i kopie), chyba że jest to bezpośrednio umożliwione w formie pisemnego (pod rygorem nieważności) upoważnienia nadanego przez BLAMI lub w przepisach prawa.
 6. BLAMI przysługuje również prawo ochronne na słowny oraz słowno-graficzny znak towarowy VOLETO (nr R.338340 oraz R.339506) i korzystanie z ww. znaków towarowych przez osoby nieupoważnione w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) jest niedozwolone.

§ 11. 
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. BLAMI może udostępnić w Serwisie artykuły o tematyce przez siebie określonej, dotyczące ubezpieczeń majątkowych lub osobowych. Artykuły mogą zawierać w szczególności teksty i grafiki. 
 2. Serwis umożliwia przeglądanie i zapoznawanie się z treścią artykułów przez Użytkowników.
 3. Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i są oparte na poglądach, wiedzy lub doświadczeniu ich autorów. Artykuły te w żadnym razie nie stanowią Propozycji ubezpieczeniowych ani czynności doradztwa w żadnej dziedzinie, w tym w dziedzinie ubezpieczeń, prawa, ekonomii, podatków. 
 4. W związku z powyższym, BLAMI nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkowników na podstawie artykułów zamieszczonych w Serwisie i poniesione przez nich z tego tytułu szkody. 
 5. Korzystanie z artykułów zawartych w Serwisie nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do artykułów ani ich części. 
 6. Jakiekolwiek rozporządzanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, dokonywanie opracowań artykułów lub ich elementów, bądź też ich wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, o ile wprost nie zezwalają na to przepisy prawa, jest zabronione bez uprzedniej zgody BLAMI wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. BLAMI zastrzega sobie prawo do zbycia praw do Serwisu, powierzenia wykonywania praw do Serwisu podmiotowi trzeciemu lub zakończenia działalności Serwisu bez konieczności podania przyczyny takiego działania. 

§ 12
ZMIANA REGULAMINU

 1. BLAMI jest uprawniona do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej.

  Zmiana Regulaminu dotycząca Użytkowników może zostać dokonana w związku z istotnymi powodami i potrzebami, między innymi takimi jak: 
  • gdy zmiana jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, treść prawomocnego orzeczenia sądu, ostatecznej decyzji organów administracyjnych lub innych organów ochrony prawnej, 
  • w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu lub dodania nowych usług, bądź funkcjonalności w Serwisie, 
  • gdy zmiana jest dokonywana ze względów bezpieczeństwa, w tym, gdy ma na celu zwiększenie ochrony informacji udostępnianych w Serwisie. 
 2. Komunikat o zmianie Regulaminu zawierający informacje o zmianie Regulaminu oraz link/odesłanie do nowej wersji Regulaminu, zostanie opublikowany w Serwisie na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 3. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika dokonanych zmian, Użytkownik może w powyższym terminie dokonać wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług zaprzestając korzystania z Serwisu lub informując BLAMI o wypowiedzeniu ww. Umowy.
 4. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu, zmieniony Regulamin wchodzi w życie i ma moc wiążącą wobec Użytkowników, którzy nie dokonali wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zgodnie z niniejszym ustępem.

§ 13. 
WYPOWIEDZENIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług określonych w Regulaminie w każdym czasie, poprzez zaprzestanie korzystania z Usług i zamknięcie strony Serwisu. 
 2. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym ma również prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług zawartej z BLAMI, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu, w terminie 14 dni od daty zawarcia ww. umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. potwierdzenia informacji wymaganych przepisami prawa, jeżeli jest to termin późniejszy. 
 3. Aby skorzystać z tego uprawnienia Użytkownik powinien wysłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed upływem powyższego terminu, na adres BLAMI: ul. Brukowa 16/102, 91 – 341 Łódź lub mailowo na adres poczty elektronicznej: kontakt@voleto.pl
 4. Użytkownik może skorzystać z formularza do odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe. 
 5. W przypadku odstąpienia od powyższej umowy, umowa ta jest uważana za niezawartą, zaś Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Jednakże, wypowiedzenie przez Użytkownika umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną ani odstąpienie przez Użytkownika od tej umowy, nie ma wpływu na zobowiązania Użytkownika wobec Ubezpieczycieli, wynikających z zawartych Umów ubezpieczenia, w szczególności nie zwalnia Użytkownika z obowiązku opłacenia składki ubezpieczeniowej. 
 6. Ubezpieczający będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym ma również możliwość odstąpienia od Umowy ubezpieczenia zawartej z Ubezpieczycielem w sposób określony w Regulaminie, bez podania przyczyny, w terminie 30 dni od dnia poinformowaniu Ubezpieczającego o zawarciu Umowy ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. potwierdzenia informacji wymaganych przepisami prawa, jeżeli jest to termin późniejszy. 
 7. Aby skorzystać z tego uprawnienia Użytkownik powinien wysłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed upływem powyższego terminu do Ubezpieczyciela lub na adres BLAMI ul. Brukowa 16/102, 91 – 341 Łódź, lub mailowo na adres poczty elektronicznej: kontakt@voleto.pl
 8. Użytkownik może skorzystać z formularza do odstąpienia od umowy właściwego dla Ubezpieczyciela, którego dotyczy Umowa ubezpieczenia, i dostępnego w zakładce https://voleto.pl/kontakt/, jednakże nie jest to obowiązkowe. 
 9. W przypadku odstąpienia od powyższej umowy, umowa ta jest uważana za niezawartą, zaś Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 5. 
 10. Odstąpienie od Umowy ubezpieczenia jest bez kosztowe, jednakże nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 
 11. Prawo odstąpienia od Umowy ubezpieczenia nie przysługuje Użytkownikowi w przypadkach określonych w przepisach prawa, w tym w przypadku umów całkowicie wykonanych na żądanie konsumenta przed upływem terminów do odstąpienia od Umowy wskazanych w niniejszym paragrafie, a także w przypadku Umów ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż 30 dni. Pozostałe przypadki rozwiązania Umowy ubezpieczenia, jej wypowiedzenia lub odstąpienia od tej Umowy określają przepisy prawa oraz OWU. 

§ 14. 
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem danych osobowych w ramach Serwisu jest BLAMI sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Brukowej 16/102, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000680716, NIP: 9471990610, REGON: 367406752, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 zł.
 2. Administratorami danych osobowych w związku z zawartymi umowami ubezpieczenia są poszczególni ubezpieczyciele i są oni samodzielnie zobowiązani do przekazywania odpowiednich informacji wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników i Ubezpieczonych i inne wymagane informacje z tym związane określa Polityka prywatności. 

§ 15. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownicy mogą kontaktować się z BLAMI we wszystkich sprawach związanych z Usługami określonymi w Regulaminie: pisemnie na adres: ul. Brukowa 16/102, 91 – 341 Łódź, mailowo na adres poczty elektronicznej: kontakt@voleto.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu +48578440990, +48577944770, +48577446990 od poniedziałku do piątku w godzinach 09 – 22 oraz w sobotę w godzinach 10 - 22
 2. Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na jakikolwiek podmiot trzeci, o ile nie uzyska na to uprzedniej zgody BLAMI wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa: prawem właściwym dla umów o świadczenie Usług określonych w niniejszym Regulaminie jest prawo polskie, 
 4. Wszelkie spory wynikłe w związku ze świadczeniem usług określonych w Regulaminie będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla BLAMI. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania wobec Konsumentów oraz Przedsiębiorców Indywidualnych. W takim przypadku właściwość miejscową sądu rozpatruje się na podstawie ogólnych przepisów prawa.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy:
  1. ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 
  2. ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych, 
  3. ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń, 
  4. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, 
  5. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
  6. oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.11.2021r

Poprzedni regulamin: https://voleto.pl/regulamin-12-2020/

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ BLAMI (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy przez Użytkownika będącego konsumentem lub przedsiębiorcą indywidualnym)

Adresat: BLAMI Sp. z o.o., ul. Brukowa 16/102, 91 – 341 Łódź, 

adres poczty elektronicznej: kontakt@voleto.pl – 

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi wynikającej z REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM SERWISU www.voleto.pl, w całości w części, tj. w zakresie dotyczącym Usługi …….(w tym ostatnim przypadku należy wskazać, jakiej Usługi dotyczy odstąpienie).

– Data zawarcia umowy –(…)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) –(…)

– Adres konsumenta(-ów) –(…)

– Data (…)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

*Niepotrzebne skreślić.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies. Chcielibyśmy poprosić Cię o zgodę na ich przechowywanie na Twoim urządzeniu. Nie uruchomimy opcjonalnych plików cookie, zanim ich nie włączysz. Jeśli chcesz dowiedzieć sięwięcej w jaki sposób działają pliki cookie, odwiedź naszą stronę z Polityką prywatności